2008-05-30 00:56:19# 135. lþ.#F 114.#13. fundur. Flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu., til 00:56:49| A gert 19 8:6
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 135. lþ.

Flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu, frh. 3. umr.

Stjfrv., 531. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1169.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:56]

Frv. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, GSv, JónG, KVM, KÓ, LB, SJS) fjarstaddir.