2007-12-14 17:52:35# 135. lþ.#F 46.#4. fundur. Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna., til 17:52:59| A gert 15 14:25
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 135. lþ.

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 207. mál (framlenging rekstrarheimildar). --- Þskj. 225.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:52]

Frv. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁJ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, SJS, StB, TH, ÞKM, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BjarnB, EKG, GSv, HöskÞ, ISG, KJak, KolH, KLM, SVÓ, VS, ÞKG) fjarstaddir.