2009-03-30 16:52:28# 136. lþ.#F 117.#13. fundur. Ábyrgðarmenn., til 16:56:43| A gert 14 15:6
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur, 136. lþ.

Ábyrgðarmenn, frh. 3. umr.

Frv. LB o.fl., 125. mál (heildarlög). --- Þskj. 814, frhnál. 827.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:56]

[16:53]

Pétur H. Blöndal (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁRJ, BBj, DPál, EBS, EyH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HHj, HöskÞ, JBjarn, JM, KVM, KÓ, LB, MS, PHB, REÁ, SF, SJS, SVÓ, VS, ÞSveinb, ÞBack.

31 þm. (ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, EKG, EMS, GÞÞ, HSH, HerdÞ, IllG, JóhS, JónG, KJak, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, KHeim, ÓN, RR, SKK, StB, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:54]

Lúðvík Bergvinsson:


[16:55]

Pétur H. Blöndal: