2008-12-20 10:19:00# 136. lþ.#F 64.#9. fundur. Dýravernd., til 10:19:26| A gert 6 9:50
[prenta uppsett í dálka] 64. fundur, 136. lþ.

Dýravernd, frh. 3. umr.

Stjfrv., 186. mál (hlutverk tilraunadýranefndar og gjaldtökuheimild). --- Þskj. 413.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:19]

Frv. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb.

15 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, GAK, HSH, JBjarn, KJak, KolH, MS, SF, SJS, VS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, KVM, KaJúl, ÓN, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.