Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 629. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1496  —  629. mál.
Nefndarálitum till. til þál. um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2010 um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn.

Frá utanríkismálanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Bergþór Magnússon frá utanríkisráðuneyti og Kára Gunndórsson frá Neytendastofu. Utanríkismálanefnd óskaði álits viðskiptanefndar á tillögunni og er álit nefndarinnar birt sem fylgiskjal með nefndaráliti þessu.
    Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til staðfestingar á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2010, frá 12. mars 2010, um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn frá 2. maí 1992, og til að fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/22/EB frá 23. apríl 2009 um að setja lögbann til verndar hagsmunum neytenda. Sex mánaða frestur, samkvæmt EES-samningnum, til að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara var veittur til 12. september 2010. Framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við 4. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála frá 1. október 2010.
    Með tilskipuninni er endurútgefin tilskipun 98/27/EB sem hefur verið breytt nokkrum sinnum. Þetta er gert til hagræðingar. Við umfjöllun nefndarinnar kom fram að í reynd væri einnig verið að víkka gildissviðið. Markmið tilskipunarinnar er eftir sem áður að koma í veg fyrir ólögmætar athafnir sem áhrif hafa á hagsmuni neytenda þegar viðskipti eru stunduð yfir landamæri.
    Innleiðing tilskipunarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi og mun fyrirhugað frumvarp innanríkisráðherra um breytingu á lögum um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda, nr. 141/2001, með síðari breytingum, fjalla um það efni. Eftir framlagningu kemur frumvarpið að líkindum til umfjöllunar í allsherjarnefnd.
    Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt.
    Björgvin G. Sigurðsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins.


Alþingi, 18. maí 2011.Árni Þór Sigurðsson,


form., frsm.


Valgerður Bjarnadóttir.


Birgitta Jónsdóttir.Bjarni Benediktsson.


Guðfríður Lilja Grétarsdóttir.


Helgi Hjörvar.Ólöf Nordal.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Fylgiskjal.Álit


um tillögur til þingsályktunar (581., 629. og 647. mál).

Frá viðskiptanefnd.    Utanríkismálanefnd óskaði eftir því með bréfi dags. 6. maí 2011 að viðskiptanefnd léti í té álit sitt á:
     a.      Tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2010 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) og XII. viðauka (Frjálsir fjármagnsflutningar) við EES-samninginn (581. mál). Tilskipunin varðar endanlegt uppgjör í greiðslukerfum og uppgjörskerfum fyrir verðbréf, og samninga um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir að því er varðar tengd kerfi og skuldaviðurkenningar.
     b.      Tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2010 um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn (629. mál). Tilskipunin varðar setningu lögbanns til verndar hagsmunum neytenda.
     c.      Tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2010 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (647. mál). Tilskipunin varðar takmörkun á áhættu fyrirtækja að því er varðar einn aðila og bætta áhættu- og krísustjórnun, sem og eflingu eftirlits og samvinnu eftirlitsaðila yfir landamæri.
    Nefndin gerir ekki athugasemd við það að hinum stjórnskipulega fyrirvara verði aflétt af umræddum ESB-gerðum.
         Margrét Tryggvadóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 12. maí 2011.

Álfheiður Ingadóttir, form.,
Magnús Orri Schram,
Ásbjörn Óttarsson,
Valgerður Bjarnadóttir,
Eygló Harðardóttir,
Björn Valur Gíslason,
Sigurður Kári Kristjánsson,
Skúli Helgason.