Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 647. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1525  —  647. mál.
Nefndarálitum till. til þál. um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2010 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.

Frá utanríkismálanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Bergþór Magnússon frá utanríkisráðuneyti og Auði Ýri Steinarsdóttur frá efnahags- og viðskiptaráðuneyti. Utanríkismálanefnd óskaði álits viðskiptanefndar á tillögunni og er álit nefndarinnar birt sem fylgiskjal með nefndaráliti þessu.
    Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES- nefndarinnar nr. 85/2010, frá 2. júlí 2010, um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn frá 2. maí 1992, og fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/111/EB frá 16. september 2009 um breytingar á tilskipunum 2006/48/EB, 2006/49/EB og 2007/64/EB að því er varðar banka sem tengjast miðlægum stofnunum, tiltekna þætti eigin fjár, stórar áhættuskuldbindingar, fyrirkomulag eftirlits og krísustjórnun. Sex mánaða frestur, samkvæmt EES-samningnum, til að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara var veittur til 2. janúar sl. Framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við 4. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála frá 1. október 2010.
Markmið reglugerðarinnar er að takmarka það hversu mikla áhættu fyrirtæki geta tekið að því er varðar einn aðila (e. large exposures) og bæta áhættu- og krísustjórnun, sem og að efla eftirlit og samvinnu eftirlitsaðila yfir landamæri.
Innleiðing tilskipunarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi og fjalla frumvörp efnahags- og viðskiptaráðherra til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum (eigið fé, stórar áhættur, verðbréfun o.fl.) (696. mál, þskj. 1215), og um greiðsluþjónustu (673. mál, þskj. 1190), um efnið. Frumvörpin eru nú til meðferðar í viðskiptanefnd. Þá mun fyrirhugað frumvarp efnahags- og viðskiptaráðherra um breytingar á lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 87/1998, með síðari breytingum, fjalla um það efni en ekki liggur enn þá fyrir hvenær frumvarp til breytinga á þeim lögum verður lagt fram. Eftir framlagningu mun það að öllu óbreyttu sömuleiðis koma til meðferðar í viðskiptanefnd.
    Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt.
         Björgvin G. Sigurðsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 18. maí 2011.Árni Þór Sigurðsson,


form., frsm.


Valgerður Bjarnadóttir.


Birgitta Jónsdóttir.Bjarni Benediktsson.


Guðfríður Lilja Grétarsdóttir.


Helgi Hjörvar.Ólöf Nordal.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.

Fylgiskjal.Álit


um tillögur til þingsályktunar (581., 629. og 647. mál).

Frá viðskiptanefnd.    Utanríkismálanefnd óskaði eftir því með bréfi dags. 6. maí 2011 að viðskiptanefnd léti í té álit sitt á:
     a.      Tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2010 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) og XII. viðauka (Frjálsir fjármagnsflutningar) við EES-samninginn (581. mál). Tilskipunin varðar endanlegt uppgjör í greiðslukerfum og uppgjörskerfum fyrir verðbréf, og samninga um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir að því er varðar tengd kerfi og skuldaviðurkenningar.
     b.      Tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2010 um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn (629. mál). Tilskipunin varðar setningu lögbanns til verndar hagsmunum neytenda.
     c.      Tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2010 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (647. mál). Tilskipunin varðar takmörkun á áhættu fyrirtækja að því er varðar einn aðila og bætta áhættu- og krísustjórnun, sem og eflingu eftirlits og samvinnu eftirlitsaðila yfir landamæri.
    Nefndin gerir ekki athugasemd við það að hinum stjórnskipulega fyrirvara verði aflétt af umræddum ESB-gerðum.
         Margrét Tryggvadóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 12. maí 2011.

Álfheiður Ingadóttir, form.,
Magnús Orri Schram,
Ásbjörn Óttarsson,
Valgerður Bjarnadóttir,
Eygló Harðardóttir,
Björn Valur Gíslason,
Sigurður Kári Kristjánsson,
Skúli Helgason.