Útbýting 144. þingi, 47. fundi 2014-12-12 11:05:20, gert 15 9:8
Alþingishúsið

Fordæming pyndinga leyniþjónustu Bandaríkjanna, 465. mál, þáltill. BirgJ o.fl., þskj. 720.

Tekjuskattur o.fl., 356. mál, nál. m. brtt. efh.- og viðskn., þskj. 719.