Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1178, 120. löggjafarþing 445. mál: vörugjald (magngjald o.fl.).
Lög nr. 89 12. júní 1996.

Lög um breyting á lögum nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum.


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. laganna:
 1. Í stað orðanna „í 3. gr.“ í 1. mgr. kemur: í viðauka I við lög þessi.
 2. Við 1. mgr. bætist nýr málsliður er orðast svo: Sala á gjaldskyldri vöru til varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli, sbr. lög nr. 110/1951, telst sala úr landi í skilningi laga þessara.
 3. Orðin „og gilda ákvæði þeirra jafnframt um úrskurðarvald í ágreiningsmálum um tollflokkun vara“ í 2. mgr. falla brott.


2. gr.

     3. gr. laganna orðast svo:
     Vörugjald skal reiknað með tvenns konar hætti; annars vegar sem tiltekin fjárhæð fyrir hvert kílógramm eða hvern lítra af gjaldskyldri vöru (magngjald), en hins vegar sem tiltekið hlutfall af verðmæti gjaldskyldrar vöru (verðgjald).
     Af vörum, sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í A-lið í viðauka I, skal greiða tiltekna fjárhæð fyrir hvert kílógramm af vörunni án umbúða, eftir því sem nánar er kveðið á um í viðaukanum.
     Af vörum, sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í B-lið í viðauka I, skal greiða tiltekna fjárhæð fyrir hvern lítra af vörunni, eftir því sem nánar er kveðið á um í viðaukanum.
     Af vörum, sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í C–F-liðum í viðauka I, skal greiða gjald af verðmæti vöru sem hér segir:
 1. 15% af vörum sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í C-lið.
 2. 20% af vörum sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í D-lið.
 3. 25% af vörum sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í E-lið.
 4. 30% af vörum sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í F-lið.


3. gr.

     Eftirfarandi breyting verður á 4. gr. laganna:
 1. 2. málsl. 2. tölul. 1. mgr. fellur brott.
 2. Við 1. mgr. bætist nýr töluliður, svohljóðandi: Aðilum sem skráðir hafa verið sérstakri skráningu skv. 5. gr.
 3. 1. málsl. 2. mgr. orðast svo: Aðilar, sem eru gjaldskyldir skv. 1. mgr., aðrir en þeir sem flytja vörur til landsins til eigin nota, skulu ótilkvaddir og eigi síðar en 15 dögum áður en vörugjaldsskyld starfsemi hefst tilkynna atvinnurekstur sinn eða starfsemi til skráningar hjá skattstjóra þar sem aðilar eiga lögheimili.


4. gr.

     Við lögin bætist ný grein sem verður 5. gr. laganna og orðast svo:
     Aðilar, sem flytja inn eða kaupa innan lands gjaldskyldar vörur til heildsölu, geta fengið sérstaka skráningu hjá skattstjóra. Skilyrði slíkrar skráningar eru:
 1. Að aðili hafi heildsöluleyfi.
 2. Að aðili haldi sérstakt birgðabókhald yfir þær vörur sem vegna skráningarinnar lúta sérreglum um uppgjör vörugjalds í samræmi við reglur sem ríkisskattstjóri setur.

     Aðila, sem fengið hefur sérstaka skráningu, er heimilt að flytja gjaldskyldar vörur inn til landsins eða kaupa gjaldskyldar vörur innan lands af framleiðanda eða af öðrum sérstaklega skráðum aðila án þess að skylda stofnist til greiðslu vörugjalds, sbr. 4. mgr. 9. gr.
     Innlendum framleiðendum og aðilum sem fengið hafa sérstaka skráningu er heimil sala eða afhending á gjaldskyldum vörum án vörugjalds til aðila sem skráðir eru samkvæmt þessari grein.
     Þegar aðili, sem fengið hefur sérstaka skráningu, kaupir gjaldskyldar vörur án vörugjalds skal tilgreina á sölureikningum það magn eða það verð sem myndar gjaldstofn vörugjalds.

5. gr.

     5. gr. laganna, sem verður 6. gr., ásamt fyrirsögn orðast svo:
Gjaldstofn verðgjalds.
     Gjaldstofn vörugjalds af innfluttum vörum, sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í C–F-liðum í viðauka I, er tollverð þeirra eins og það er ákveðið í 8.–10. gr. tollalaga, að viðbættum tollum eins og þeir eru ákveðnir samkvæmt þeim lögum.

6. gr.

     6. gr. laganna, sem verður 7. gr., orðast svo:
     Gjaldstofn vörugjalds af innlendum framleiðsluvörum, sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í C–F-liðum í viðauka I, er verksmiðjuverð þeirra.
     Verksmiðjuverð er söluverð vöru frá framleiðanda, þ.e. það verð sem kaupandi greiðir eða ber að greiða við kaup á vöru af framleiðanda án frádráttar nokkurs kostnaðar eða þjónustugjalds.
     Samsvari verksmiðjuverð ekki heildarandvirði vöru, t.d. vegna þess að kaupandi eða annar framleiðandi leggur til hráefni, efnivörur eða annað verðmæti sem vörugjald hefur ekki þegar verið greitt af, skal heildarandvirði vörunnar teljast gjaldstofn til vörugjalds.
     Ef framleiðandi er jafnframt heildsali eða smásali vöru eða ef verksmiðjuverð vöru liggur ekki fyrir af öðrum ástæðum skal gjaldstofn vera almennt gangverð á sömu eða sams konar vöru við sölu frá framleiðendum. Ef slíkt almennt gangverð liggur ekki fyrir skal gjaldstofn vera verksmiðjuverð framleiðanda á sömu eða sams konar vöru í sambærilegum viðskiptum við óháða aðila.
     Ef framleiðandi og kaupandi eru háðir hvor öðrum í skilningi 2. mgr. 8. gr. tollalaga er skattyfirvöldum heimilt að ákvarða gjaldstofn samkvæmt ákvæðum 4. mgr. Ríkisskattstjóri skal gefa út reglur um mat til verðs samkvæmt þessari málsgrein.

7. gr.

     7. gr. laganna, sem verður 8. gr., orðast svo:
     Tollstjórar skulu reikna vörugjald af gjaldskyldum vörum sem aðilar, aðrir en þeir sem skráðir hafa verið skv. 5. gr., flytja til landsins.

8. gr.

     8. gr. laganna, sem verður 9. gr., orðast svo:
     Hvert uppgjörstímabil aðila sem skráðir eru skv. 2. mgr. 4. gr. er tveir mánuðir, desember og janúar, febrúar og mars, apríl og maí, júní og júlí, ágúst og september, október og nóvember. Gjalddagi hvers uppgjörstímabils er 15. dagur annars mánaðar eftir lok þess.
     Innflytjendur, sem flytja vörur til landsins til endursölu, aðrir en þeir sem jafnframt eru skráðir skv. 5. gr., skulu eigi síðar en á gjalddaga hvers uppgjörstímabils ótilkvaddir greiða innheimtumanni ríkissjóðs vörugjald af gjaldskyldum vörum sem voru tollafgreiddar á uppgjörstímabilinu. Aðilar, sem flytja gjaldskylda vöru til landsins til eigin nota, skulu greiða vörugjald við tollafgreiðslu.
     Innlendir framleiðendur skulu eigi síðar en á gjalddaga hvers uppgjörstímabils ótilkvaddir greiða innheimtumanni ríkissjóðs vörugjald af gjaldskyldum vörum sem voru seldar eða afhentar á tímabilinu. Þó skal ekki greiða vörugjald af vörum sem voru seldar án vörugjalds til skráðra aðila skv. 5. gr.
     Aðilar, sem skráðir eru skv. 5. gr., skulu eigi síðar en á gjalddaga hvers uppgjörstímabils ótilkvaddir greiða innheimtumanni ríkissjóðs vörugjald af þeim vörum sem þeir hafa keypt eða fengið tollafgreiddar á tímabilinu eða voru til staðar í birgðum í upphafi uppgjörstímabils en eru ekki til staðar í birgðum við lok uppgjörstímabils samkvæmt birgðabókhaldi. Þó skal hvorki greiða vörugjald af þeim vörum sem vörugjald hefur þegar verið greitt af né af vörum sem voru seldar án vörugjalds til annarra skráðra aðila skv. 5. gr.
     Gjaldskyldir aðilar skv. 2. og 3. tölul. 1. mgr. 4. gr. skulu eigi síðar en á gjalddaga hvers uppgjörstímabils skila vörugjaldsskýrslu í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður vegna vara sem greiða ber vörugjald af á uppgjörstímabilinu. Jafnframt skal tilgreina í skýrslunni sölu á gjaldskyldum vörum án vörugjalds til aðila sem eru skráðir skv. 5. gr. Skattstjóri skal áætla vörugjald af viðskiptum þeirra aðila sem ekki skila skýrslu innan tilskilins tíma, senda enga skýrslu eða ef skýrslu eða fylgigögnum er ábótavant. Skattstjóri skal tilkynna innheimtumanni og gjaldskyldum aðila um áætlanir og leiðréttingar sem gerðar hafa verið.
     Sé vörugjald ekki greitt á tilskildum tíma skal aðili sæta álagi til viðbótar því vörugjaldi sem honum ber að standa skil á. Sama gildir ef vörugjaldsskýrslu hefur ekki verið skilað eða henni er ábótavant og vörugjald því áætlað, nema aðili hafi greitt fyrir gjalddaga vörugjaldsins upphæð er til áætlunar svarar eða gefið fyrir lok kærufrests fullnægjandi skýringu á vafaatriðum. Álag skal vera 1% af þeirri upphæð sem vangreidd er fyrir hvern byrjaðan dag eftir gjalddaga, þó ekki hærra en 10%.
     Sé vörugjald ekki greitt innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða ríkissjóði dráttarvexti af því sem gjaldfallið er. Um ákvörðun og útreikning dráttarvaxta fer eftir vaxtalögum, nr. 25/1987, með síðari breytingum.

9. gr.

     9. gr. laganna, sem verður 10. gr., orðast svo:
     Við skil á vörugjaldi í ríkissjóð er gjaldanda heimilt að draga frá það vörugjald sem hann hefur sannanlega greitt við kaup á hráefni og efnivöru til gjaldskyldrar framleiðslu á viðkomandi uppgjörstímabili, hvort sem varan er seld innan lands með vörugjaldi eða úr landi án vörugjalds.
     Sé vörugjald af aðföngum hærra á uppgjörstímabili en vörugjald af sölu skal mismunur endurgreiddur úr ríkissjóði. Hafi vörugjaldsskýrslu verið skilað á tilskildum tíma skal endurgreiðsla fara fram innan 15 daga frá lokum skilafrests.

10. gr.

     Við lögin bætist ný grein sem verður 11. gr. og orðast svo:
     Heimilt er að kæra álagningu vörugjalds innan 30 daga frá gjalddaga gjaldsins. Kæru skal beint til þess tollstjóra eða þess skattstjóra sem annaðist álagningu gjaldsins. Kæru skal fylgja skriflegur rökstuðningur. Innsend fullnægjandi vörugjaldsskýrsla skal tekin sem kæra þegar um er að ræða áætlanir skv. 5. mgr. 9. gr. Tollstjóri eða skattstjóri skal kveða upp skriflegan rökstuddan úrskurð um kæruna og tilkynna hann í ábyrgðarbréfi innan 30 daga frá lokum kærufrests.
     Gjaldskyldur aðili og ríkistollstjóri geta skotið úrskurði tollstjóra skv. 1. mgr. til ríkistollanefndar sem kveður upp fullnaðarúrskurð. Um kærufresti og málsmeðferð fer eftir ákvæðum 101. gr. tollalaga.
     Gjaldskyldur aðili og ríkisskattstjóri geta skotið úrskurði skattstjóra skv. 1. mgr. til yfirskattanefndar sem kveður upp fullnaðarúrskurð. Um kærufresti og málsmeðferð fer eftir ákvæðum 2.–7. mgr. 29. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.

11. gr.

     10. gr. laganna, sem verður 12. gr., orðast svo:
     Að því leyti sem eigi er ákveðið í lögum þessum um gjaldskyldu, álagningu, tilhögun bókhalds, eftirlit, viðurlög og aðra framkvæmd varðandi vörugjald skulu gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði tollalaga og laga um virðisaukaskatt.

12. gr.

     Í stað orðanna „3. gr.“ tvívegis í síðari málslið 1. mgr. 11. gr. laganna, er verður 13. gr. þeirra, kemur: viðauka I.

13. gr.

     Viðauki við lögin orðast svo:
Viðauki I við lög um vörugjald.
 1. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum skal greiða í vörugjald krónur fyrir hvert kílógramm af vörunni án umbúða sem hér segir:
     
Tollskrárnúmer kr./kg Tollskrárnúmer kr./kg Tollskrárnúmer kr./kg
0813.4001 80 1701.9106 30 1702.9004 30
0813.5001 80 1701.9107 30 1702.9009 30
0901.1100 28 1701.9109 30 1703.1002 30
0901.1200 28 1701.9901 30 1703.1009 30
0901.2101 35 1701.9902 30 1703.9009 30
0901.2109 35 1701.9903 30 1704.1000 65
0901.2201 35 1701.9904 30 1704.9001 65
0901.2209 35 1701.9905 30 1704.9002 65
0901.9000 35 1701.9906 30 1704.9003 65
0902.1000 35 1701.9907 30 1704.9004 65
0902.2000 35 1701.9909 30 1704.9005 65
0902.3000 35 1702.1100 30 1704.9006 65
0902.4000 35 1702.1900 30 1704.9007 65
0903.0000 35 1702.2000 30 1704.9009 65
0909.1001 80 1702.3001 30 1805.0001 15
0909.5001 80 1702.3002 30 1805.0009 15
1211.9001 80 1702.3009 30 1806.1000 65
1211.9002 80 1702.4001 30 1806.2001 65
1701.1100 30 1702.4002 30 1806.2003 65
1701.1200 30 1702.4009 30 1806.2004 65
1701.9101 30 1702.5000 30 1806.2005 65
1701.9102 30 1702.6000 30 1806.2006 65
1701.9103 30 1702.9001 30 1806.2009 65
1701.9104 30 1702.9002 30 1806.3101 65
1701.9105 30 1702.9003 30 1806.3109 65
1806.3201 65 2007.1000 12 2106.9023 80
1806.3202 65 2007.9100 12 2106.9024 80
1806.3203 65 2007.9900 12 2106.9025 80
1806.3209 65 2008.1101 12 2106.9026 80
1806.9011 15 2008.1109 12 2106.9031 25
1806.9012 15 2008.1900 12 2106.9039 80
1806.9019 15 2008.2001 12 2106.9041 25
1806.9023 65 2008.2009 12 2106.9042 25
1806.9024 65 2008.3001 12 2106.9048 25
1806.9025 65 2008.3009 12 2106.9049 25
1806.9026 65 2008.4001 12 2106.9061 65
1806.9027 65 2008.4009 12 2106.9062 12
1806.9028 65 2008.5001 12 2106.9063 30
1806.9029 65 2008.5009 12 3003.9001 65
1806.9039 65 2008.6001 12 3004.5004 65
1901.9011 15 2008.6009 12 3004.9004 65
1901.9019 15 2008.7001 12 3302.1021 65
1904.1001 40 2008.7009 12 3302.1029 65
1905.2000 40 2008.8001 12 3302.1030 65
1905.3011 40 2008.8009 12 4011.1000 20
1905.3019 40 2008.9100 12 4011.2000 20
1905.3021 40 2008.9201 12 4011.4000 20
1905.3029 40 2008.9209 12 4011.5000 20
1905.3030 40 2008.9901 12 4011.9100 20
1905.9030 20 2008.9902 12 4011.9900 20
1905.9060 20 2008.9909 12 4012.1000 20
2005.2003 20 2101.1100 80 4012.2000 20
2006.0011 12 2101.1201 80 4012.9000 20
2006.0012 12 2101.1209 80 4013.1000 20
2006.0019 12 2101.2001 80 4013.2000 20
2006.0021 12 2101.2009 80 4013.9000 20
2006.0022 12 2101.3001 80 4016.9922 20
2006.0023 12 2101.3009 80 4016.9925 20
2006.0029 12 2106.9021 400
2006.0030 12 2106.9022 30
 1. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum skal greiða í vörugjald krónur fyrir hvern lítra af vörunni sem hér segir:
     
Tollskrárnúmer kr./kg Tollskrárnúmer kr./kg Tollskrárnúmer kr./kg
2009.1101 9 2009.6001 9 2106.9011 9
2009.1109 9 2009.6009 9 2106.9019 9
2009.1901 9 2009.7001 9 2201.1000 9
2009.1909 9 2009.7009 9 2202.1001 9
2009.2001 9 2009.8001 9 2202.1002 9
2009.2009 9 2009.8009 9 2202.1009 9
2009.3001 9 2009.9001 9 2202.9001 9
2009.3009 9 2009.9009 9 2202.9002 9
2009.4001 9 2105.0011 9 2202.9009 9
2009.4009 9 2105.0019 9 2203.0001 9
2009.5001 9 2105.0021 9 2204.1001 9
2009.5009 9 2105.0029 9 2204.2111 9
2204.2121 9 2204.2921 9 2205.1001 9
2204.2131 9 2204.2931 9 2205.9001 9
2204.2141 9 2204.2941 9 2206.0001 9
2204.2151 9 2204.2951 9 2206.0009 9
2204.2161 9 2204.2961 9 2208.9091 9
2204.2911 9 2204.3001 9 2209.0000 9
 1. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum skal greiða 15% vörugjald:
3303.0001 3920.2001 4411.2101 5703.9009 7007.1101
3303.0002 3920.3001 4411.2901 5704.1000 7007.2101
3304.1000 3920.4101 4411.3101 5704.9000 7009.1000
3304.2000 3920.4202 4411.3901 5705.0001 7014.0001
3304.3000 3920.5101 4411.9101 5705.0009 7315.9001
3304.9100 3920.5901 4411.9901 5805.0000 7320.1000
3304.9900 3920.6101 4412.1301 5904.1000 7320.2001
3305.2000 3920.6201 4412.1401 5904.9100 7320.9001
3305.3000 3920.6301 4412.1901 5904.9200 7324.1000
3305.9000 3920.6901 4412.2201 6702.1000 7324.2100
3307.1000 3920.7101 4412.2301 6702.9000 7324.2900
3307.2000 3920.7301 4412.2901 6802.1000 7324.9000
3307.3000 3920.7901 4412.9201 6802.2109 7417.0000
3307.4100 3920.9101 4412.9301 6802.2209 7418.2000
3307.4900 3920.9401 4412.9901 6802.2309 7419.9904
3307.9002 3920.9902 4413.0001 6802.2909 7615.2000
3307.9009 3922.1000 4418.3000 6802.9109 8301.2000
3701.2000 3922.2000 4504.1002 6802.9209 8301.4001
3701.9109 3922.9001 4601.2000 6802.9309 8302.1001
3701.9909 3922.9009 4815.0000 6802.9909 8302.3000
3702.2000 3925.9002 5602.9001 6803.0000 8302.4901
3702.3100 3926.3001 5701.1000 6806.2000 8407.3100
3702.3200 4003.0001 5701.9000 6806.9001 8407.3200
3702.3909 4008.1101 5702.1000 6806.9009 8407.3300
3702.4402 4008.2101 5702.2000 6807.1001 8407.3400
3702.5100 4016.9100 5702.3100 6807.9001 8408.2000
3702.5200 4016.9918 5702.3200 6808.0000 8426.1201
3702.5300 4016.9919 5702.3900 6809.1101 8426.1209
3702.5400 4016.9925 5702.4100 6809.1901 8426.1900
3702.5500 4407.1001 5702.4200 6809.9001 8426.2000
3702.5600 4407.2401 5702.4900 6809.9009 8426.3000
3702.9100 4407.2501 5702.5100 6811.2001 8426.4101
3702.9200 4407.2601 5702.5200 6811.9001 8426.4109
3702.9300 4407.2901 5702.5900 6811.9009 8426.4900
3702.9400 4407.9101 5702.9100 6814.1000 8426.9100
3702.9500 4407.9201 5702.9200 6904.9000 8426.9900
3918.1001 4407.9901 5702.9900 6905.1000 8428.1001
3918.1002 4409.1001 5703.1001 6905.9000 8428.4000
3918.9011 4409.2001 5703.1009 6907.1000 8431.3100
3918.9019 4410.1101 5703.2001 6907.9000 8481.1000
3918.9021 4410.1901 5703.2009 6908.1000 8481.2000
3918.9029 4410.9001 5703.3001 6908.9000 8481.3000
3919.9010 4411.1101 5703.3009 6910.1000 8481.4000
3920.1002 4411.1901 5703.9001 6910.9000 8481.8000
8481.9000 8536.5000 8540.1100 8544.4900 9405.2001
8507.1000 8536.6100 8540.1200 8544.5100 9405.2009
8507.2000 8536.6900 8540.2000 8544.5900 9405.3000
8507.3009 8536.9000 8540.4000 8544.6000 9405.4001
8507.4000 8537.1009 8540.5000 8544.7000 9405.4009
8507.8000 8537.2000 8540.6000 8714.1100 9405.5000
8507.9000 8538.1000 8540.7100 8714.1900 9405.6001
8535.1000 8538.9000 8540.7200 8716.8001 9405.6009
8535.2100 8539.1000 8540.7900 8716.8009 9405.9101
8535.2900 8539.2100 8540.8100 8716.9009 9405.9109
8535.3000 8539.2200 8540.8900 9007.1100 9405.9201
8535.4000 8539.2900 8540.9100 9007.1900 9405.9202
8535.9000 8539.3100 8540.9900 9007.2001 9405.9209
8536.1000 8539.3200 8544.1100 9007.2009 9405.9910
8536.2000 8539.3900 8544.1900 9007.9100 9405.9921
8536.3000 8539.4100 8544.2009 9007.9200 9405.9929
8536.4100 8539.4900 8544.3000 9405.1001
8536.4900 8539.9000 8544.4100 9405.1009
 1. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum skal greiða 20% vörugjald:
     
7321.1100 8421.1201 8476.8900 8516.7901 8708.9300
7321.1200 8421.3901 8476.9000 8516.7909 8708.9400
7321.1300 8422.1100 8479.6001 8516.8001 8708.9900
7321.8100 8433.1100 8479.8901 8544.3000 9608.1000
7321.8200 8433.1900 8511.1000 8545.9001 9608.2000
7321.8300 8450.1100 8511.2000 8708.1000 9608.3100
7321.9000 8450.1200 8511.3000 8708.2900 9608.3900
8418.1001 8450.1900 8511.4000 8708.3100 9608.4000
8418.2100 8450.9000 8511.5000 8708.3900 9608.5000
8418.2200 8451.1009 8511.8000 8708.4000 9608.6000
8418.2900 8451.2100 8511.9000 8708.5000 9608.9100
8418.3001 8451.3001 8516.5000 8708.6000 9608.9900
8418.4001 8476.2100 8516.6001 8708.7000 9609.1000
8418.6101 8476.2900 8516.6002 8708.8000 9609.2000
8418.6901 8476.8100 8516.6009 8708.9100 9609.9000
 1. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum skal greiða 25% vörugjald:
     
8517.1901 8518.9000 8519.9200 8520.3200 8521.9021
8518.2109 8519.1000 8519.9300 8520.3300 8521.9029
8518.2209 8519.2100 8519.9901 8520.3900 8522.1000
8518.2900 8519.2900 8519.9902 8520.9001 8522.9000
8518.3000 8519.3100 8519.9909 8520.9009
8518.4009 8519.3900 8520.1000 8521.1021
8518.5009 8519.4000 8520.2000 8521.1029
 1. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum skal greiða 30% vörugjald:
     
8527.1201 8527.2101 8527.3109 8528.1302 8529.9009
8527.1209 8527.2102 8527.3200 8528.1309 8543.8001
8527.1301 8527.2109 8527.3900 8528.2109 8543.8901
8527.1302 8527.2900 8527.9009 8528.2209 8543.9001
8527.1309 8527.3101 8528.1202 8528.3009 9301.0000
8527.1900 8527.3102 8528.1209 8529.1009 9302.0000
9303.1000 9303.9009 9305.2100 9306.1000 9306.3009
9303.2000 9304.0000 9305.2900 9306.2100 9306.9009
9303.3000 9305.1000 9305.9000 9306.2900 9307.0000
     

14. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1996. Ákvæði þeirra skulu taka til allra vara sem þá eru ótollafgreiddar, þó ekki vara sem afhentar hafa verið með bráðabirgðatollafgreiðslu.

Ákvæði til bráðabirgða.
     Allir þeir sem framleiða eða flytja til landsins vöru sem skattskyld er samkvæmt lögum þessum og eru ekki skráðir á vörugjaldsskrá skv. 2. mgr. 4. gr. laganna við gildistöku laga þessara skulu tilkynna innan 15 daga frá því að lög þessi öðlast gildi um rekstur sinn og starfsemi til skattstjóra eða tollstjóra þar sem þeir eiga lögheimili.
     Þrátt fyrir ákvæði 8. gr. skal fyrsta uppgjörstímabil vörugjalds samkvæmt lögum þessum vera þrír mánuðir, júlí, ágúst og september 1996.

Samþykkt á Alþingi 4. júní 1996.