Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 626, 132. löggjafarþing 179. mál: úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds).
Lög nr. 114 20. desember 2005.

Lög um breyting á lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002, með síðari breytingum.


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. a laganna:
 1. Í stað 2.–4. málsl. 2. mgr. kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Ef staðfestar upplýsingar um þyngd umbúða vöru fást ekki er gjaldskyldum aðila heimilt að greiða úrvinnslugjald í samræmi við reiknireglur í viðauka XVIII.
 2. Við bætast tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
 3.      Pappa-, pappírs- og plastumbúðir í eftirtöldum tollskrárnúmerum eru undanþegnar úrvinnslugjaldi að því skilyrði uppfylltu að viðkomandi vara verði sannanlega flutt úr landi og komi ekki til úrvinnslu hér á landi:
  3923.1001 3923.3000 4819.1001 4819.3001 4819.5009
  3923.1009 3923.4000 4819.1009 4819.3009 4819.6000
  3923.2101 3923.5000 4819.2011 4819.4001 4822.1000
  3923.2109 3923.9001 4819.2019 4819.4009 4822.9000
  3923.2901 3923.9002 4819.2091 4819.5001 4823.9004
  3923.2909 3923.9009 4819.2099 4819.5002 4823.9006

       Umhverfisráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd niðurfellingar úrvinnslugjalds.


2. gr.

     Á eftir 10. gr. laganna kemur ný grein, 10. gr. a, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:
Endurgreiðsla úrvinnslugjalds vegna útflutnings.
     Sé gjaldskyld vara sannanlega flutt úr landi og komi ekki til úrvinnslu hér á landi skal endurgreiða gjaldskyldum aðila, eða þeim sem keypt hefur vöruna af gjaldskyldum aðila, úrvinnslugjald sem greitt hefur verið af viðkomandi vöru. Aðili sem óskar endurgreiðslu skv. 1. málsl. skal tilgreina í sérstakri skýrslu til skattstjóra um magn vöru og fjárhæð þess úrvinnslugjalds sem sannanlega hefur verið greitt af viðkomandi vöru. Skýrslu skal skilað eigi síðar en 15 dögum fyrir gjalddaga úrvinnslugjalds. Endurgreiðsla skal fara fram á gjalddaga, enda hafi úrvinnslugjald vegna viðkomandi tímabils verið greitt. Fjárhæð sem sótt er um endurgreiðslu á hverju sinni skal vera að lágmarki 10.000 kr. Umhverfisráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd endurgreiðslu.

3. gr.

     3. mgr. 15. gr. laganna orðast svo:
     Úrvinnslusjóði er heimilt að semja við rekstraraðila um endurgreiðslu úrvinnslugjalds vegna endurnýtingar á eigin úrgangi rekstraraðila samkvæmt nánari ákvörðun í reglugerð.

4. gr.

     Viðauki XVI við lögin orðast svo:
Hjólbarðar.
     Á hjólbarða sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
     Úr 40., 84. og 87. kafla tollskrárinnar:
4011 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi:
 4011.1000 – Fyrir bifreiðar (þar með taldir skutbílar og kappakstursbílar) 20,00 kr./kg
 4011.2000 – Fyrir almenningsvagna og vörubifreiðar 20,00 kr./kg
 4011.3000 – Fyrir flugvélar 20,00 kr./kg
 4011.4000 – Fyrir bifhjól 20,00 kr./kg
 4011.5000 – Fyrir reiðhjól 20,00 kr./kg
– Aðrir, beinteinóttir eða með áþekku mynstri:
 4011.6100 – – Fyrir ökutæki og vélbúnað til landbúnaðar- eða skógræktarnota 20,00 kr./kg
 4011.6200 – – Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með
felgustærð ekki meira en 61 cm 20,00 kr./kg
 4011.6300 – – Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með
felgustærð meira en 61 cm 20,00 kr./kg
 4011.6900 – – Annars 20,00 kr./kg
– Aðrir:
 4011.9200 – – Fyrir ökutæki og vélbúnað til landbúnaðar- eða skógræktarnota 20,00 kr./kg
 4011.9300 – – Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með
felgustærð ekki meira en 61 cm 20,00 kr./kg
 4011.9400 – – Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með
felgustærð meira en 61 cm 20,00 kr./kg
 4011.9900 – – Annars 20,00 kr./kg
4012 Sólaðir eða notaðir lofthjólbarðar úr gúmmíi; gegnheilir eða púðahjólbarðar, hjólbarðaslitfletir og felgubönd úr gúmmíi:
– Sólaðir hjólbarðar:
 4012.1100 – – Fyrir bifreiðar (þar með taldir skutbílar og kappakstursbílar) 20,00 kr./kg
 4012.1200 – – Fyrir almenningsvagna eða vörubifreiðar 20,00 kr./kg
 4012.1300 – – Fyrir flugvélar 20,00 kr./kg
 4012.1900 – – Aðrir 20,00 kr./kg
 4012.2000 – Notaðir lofthjólbarðar 20,00 kr./kg
 4012.9000 – Annað 20,00 kr./kg
8427 Gaffallyftarar; aðrir vinnuvagnar með búnaði til lyftingar eða meðhöndlunar:
 8427.1000 – Sjálfknúnir vagnar knúnir rafhreyfli 2.000 kr./stk.
 8427.2000 – Aðrir sjálfknúnir vagnar 2.800 kr./stk.
  – Aðrir vagnar:
 8427.9001 – – Á hjólbörðum úr gúmmíi 2.800 kr./stk.
Úr 8429 Jarðýtur, vegheflar, jöfnunarvélar, skafarar, vélskóflur, gröfur, ámokstursvélar, vélþjöppur og valtarar, sjálfknúið:
– Vegheflar og jöfnunarvélar:
 8429.2001 – – Vegheflar 16.000 kr./stk.
– Vélskóflur, gröfur og ámokstursvélar:
 8429.5100 – – Framenda ámokstursvélar 12.000 kr./stk.
 8429.5200 – – Vélbúnaður með yfirbyggingu sem snúist getur 360° 12.000 kr./stk.
 8429.5901 – – Vélbúnaður og smávinnuvélar undir 1 tonni að heildarþyngd 500 kr./stk.
 8429.5909 – – Aðrar 16.000 kr./stk.
Úr 8701 Dráttarvélar (þó ekki dráttarvélar í nr. 8709):
– Dráttarbifreiðar fyrir festivagna:
– – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
 8701.2011 – – – Nýjar 9.000 kr./stk.
 8701.2019 – – – Notaðar 9.000 kr./stk.
– Aðrar:
 8701.9010 – – Dráttarbifreiðar aðallega gerðar til að draga annað ökutæki, yfir 5 tonn
að heildarþyngd 9.000 kr./stk.
 8701.9020 – – Dráttarbifreiðar aðallega gerðar til að draga annað ökutæki, að
heildarþyngd 5 tonn eða minna 9.000 kr./stk.
– – Annars:
 8701.9091 – – – Nýtt 4.000 kr./stk.
 8701.9099 – – – Notað 4.000 kr./stk.
8702 Vélknúin ökutæki til flutnings á tíu manns eða fleiri að meðtöldum ökumanni:
– Með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil):
– – Fyrir 10–17 manns, að meðtöldum ökumanni:
 8702.1011 – – – Ný 4.600 kr./stk.
 8702.1019 – – – Notuð 4.600 kr./stk.
– – Önnur:
 8702.1021 – – – Ný 10.500 kr./stk.
 8702.1029 – – – Notuð 10.500 kr./stk.
– Önnur:
 8702.9010 – – Rafknúin 10.500 kr./stk.
– – Fyrir 10–17 manns, að meðtöldum ökumanni:
 8702.9021 – – – Ný 4.600 kr./stk.
 8702.9029 – – – Notuð 4.600 kr./stk.
– – Önnur:
 8702.9091 – – – Ný 10.500 kr./stk.
 8702.9099 – – – Notuð 10.500 kr./stk.
Úr 8703 Bifreiðar og önnur vélknúin ökutæki aðallega gerð til mannflutninga (þó ekki ökutæki í nr. 8702), þar með taldir skutbílar og kappakstursbílar:
– Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju:
– – Með 1000 cm3 sprengirými eða minna:
 8703.2110 – – – Fjórhjól 500 kr./stk.
– – – Önnur:
 8703.2121 – – – – Ný 700 kr./stk.
 8703.2129 – – – – Notuð 700 kr./stk.
– – Með meira en 1000 cm3 til og með 1500 cm3 sprengirými:
 8703.2210 – – – Fjórhjól 500 kr./stk.
– – – Önnur:
 8703.2221 – – – – Ný 900 kr./stk.
 8703.2229 – – – – Notuð 900 kr./stk.
– – Með meira en 1500 cm3 til og með 3000 cm3 sprengirými:
– – – Með meira en 1500 cm3 til og með 2000 cm3 sprengirými:
 8703.2310 – – – – Fjórhjól 600 kr./stk.
– – – – Önnur:
 8703.2321 – – – – – Ný 900 kr./stk.
 8703.2329 – – – – – Notuð 900 kr./stk.
– – – Með meira en 2000 cm3 til og með 3000 cm3 sprengirými:
 8703.2330 – – – – Fjórhjól 600 kr./stk.
– – – – Önnur:
 8703.2341 – – – – – Ný 1.200 kr./stk.
 8703.2349 – – – – – Notuð 1.200 kr./stk.
– – Með meira en 3000 cm3 sprengirými:
 8703.2410 – – – Fjórhjól 800 kr./stk.
– – – Önnur:
 8703.2491 – – – – Ný 1.500 kr./stk.
 8703.2499 – – – – Notuð 1.500 kr./stk.
– Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil):
– – Með 1500 cm3 sprengirými eða minna:
 8703.3110 – – – Fjórhjól 500 kr./stk.
– – – Önnur:
 8703.3121 – – – – Ný 900 kr./stk.
 8703.3129 – – – – Notuð 900 kr./stk.
– – Með meira en 1500 cm3 til og með 2500 cm3 sprengirými:
– – – Með meira en 1500 cm3 til og með 2000 cm3 sprengirými:
 8703.3210 – – – – Fjórhjól 800 kr./stk.
– – – – Önnur:
 8703.3221 – – – – – Ný 900 kr./stk.
 8703.3229 – – – – – Notuð 1.000 kr./stk.
– – – Með meira en 2000 cm3 til og með 2500 cm3 sprengirými:
 8703.3250 – – – – Fjórhjól 800 kr./stk.
– – – – Önnur:
 8703.3291 – – – – – Ný 1.200 kr./stk.
 8703.3299 – – – – – Notuð 1.200 kr./stk.
– – Með meira en 2500 cm3 sprengirými:
 8703.3310 – – – Fjórhjól 800 kr./stk.
– – – Önnur:
 8703.3321 – – – – Ný 1.500 kr./stk.
 8703.3329 – – – – Notuð 1.500 kr./stk.
– Önnur:
– – Rafknúin:
 8703.9011 – – – Ný 1.000 kr./stk.
 8703.9019 – – – Notuð 1.000 kr./stk.
– – Önnur en rafknúin:
 8703.9091 – – – Ný 1.000 kr./stk.
 8703.9099 – – – Notuð 1.000 kr./stk.
Úr 8704 Ökutæki til vöruflutninga:
– Dembarar (dumpers) gerðir til nota utan þjóðvega:
 8704.1009 – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 18.000 kr./stk.
– Önnur, með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil):
– – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi án vörurýmis:
 8704.2111 – – – – Nýjar 2.000 kr./stk.
 8704.2119 – – – – Notaðar 2.000 kr./stk.
– – – Með vörupalli:
 8704.2121 – – – – Ný 2.000 kr./stk.
 8704.2129 – – – – Notuð 2.000 kr./stk.
– – – Með vörurými:
 8704.2191 – – – – Ný 2.000 kr./stk.
 8704.2199 – – – – Notuð 2.000 kr./stk.
– – Að heildarþyngd yfir 5 tonn til og með 20 tonn:
 8704.2210 – – – Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög 12.000 kr./stk.
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
 8704.2211 – – – – Nýjar 10.500 kr./stk.
 8704.2219 – – – – Notaðar 10.500 kr./stk.
– – – Með vörupalli:
 8704.2221 – – – – Ný 10.500 kr./stk.
 8704.2229 – – – – Notuð 10.500 kr./stk.
– – – Með vörurými:
 8704.2291 – – – – Ný 10.500 kr./stk.
 8704.2299 – – – – Notuð 10.500 kr./stk.
– – Yfir 20 tonn að heildarþyngd:
 8704.2310 – – – Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög 18.000 kr./stk.
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
 8704.2311 – – – – Nýjar 18.000 kr./stk.
 8704.2319 – – – – Notaðar 18.000 kr./stk.
– – – Með vörupalli:
 8704.2321 – – – – Ný 18.000 kr./stk.
 8704.2329 – – – – Notuð 18.000 kr./stk.
– – – Með vörurými:
 8704.2391 – – – – Ný 18.000 kr./stk.
 8704.2399 – – – – Notuð 18.000 kr./stk.
– Önnur, með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju:
– – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
 8704.3111 – – – – Nýjar 2.000 kr./stk.
 8704.3119 – – – – Notaðar 2.000 kr./stk.
– – – Með vörupalli:
 8704.3121 – – – – Ný 2.000 kr./stk.
 8704.3129 – – – – Notuð 2.000 kr./stk.
– – – Með vörurými:
 8704.3191 – – – – Ný 2.000 kr./stk.
 8704.3199 – – – – Notuð 2.000 kr./stk.
– – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:
 8704.3210 – – – Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög 2.000 kr./stk.
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
 8704.3211 – – – – Nýjar 2.000 kr./stk.
 8704.3219 – – – – Notaðar 2.000 kr./stk.
– – – Með vörupalli:
 8704.3221 – – – – Ný 10.500 kr./stk.
 8704.3229 – – – – Notuð 10.500 kr./stk.
– – – Með vörurými:
 8704.3291 – – – – Ný 10.500 kr./stk.
 8704.3299 – – – – Notuð 10.500 kr./stk.
– Önnur:
– – Rafknúin:
 8704.9011 – – – Ný 2.800 kr./stk.
 8704.9019 – – – Notuð 2.800 kr./stk.
Úr 8705 Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, þó ekki ökutæki aðallega hönnuð til flutnings á mönnum eða vörum (t.d. gálgabifreiðar, kranabifreiðar, slökkvibifreiðar, steypuhræribifreiðar, götuhreinsibifreiðar, úðunarbifreiðar, verkstæðisvagnar, röntgentækjavagnar):
– Kranabifreiðar:
 8705.1001 – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna 2.800 kr./stk.
 8705.1009 – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 20.000 kr./stk.
– Borkranabifreiðar:
 8705.2001 – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna 2.800 kr./stk.
 8705.2009 – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 20.000 kr./stk.
– Slökkvibifreiðar:
 8705.3001 – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna 2.000 kr./stk.
 8705.3009 – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 14.000 kr./stk.
– Steypuhræribifreiðar:
 8705.4001 – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna 2.800 kr./stk.
 8705.4009 – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 10.500 kr./stk.
– Önnur:
– – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
 8705.9011 – – – Snjóplógar 2.800 kr./stk.
 8705.9012 – – – Gálgabifreiðar 2.000 kr./stk.
 8705.9019 – – – Annars 2.000 kr./stk.
– – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:
 8705.9021 – – – Snjóplógar 14.000 kr./stk.
 8705.9022 – – – Gálgabifreiðar 10.500 kr./stk.
 8705.9029 – – – Annars 10.500 kr./stk.
Úr 8708 Hlutar og fylgihlutar fyrir vélknúin ökutæki í nr. 8701–8705
– Ökuhjól og hlutar til þeirra:
 8708.7001 – – Með hjólbörðum 10 kr./kg
Úr 8711 Bifhjól (þar með talin stigin bifhjól) og reiðhjól með hjálparvél, með eða án hliðarvagns; hliðarvagnar:
– Með stimpilbrunahreyfli með sprengirými 50 cm3 eða minna:
 8711.1001 – – Sem hönnuð eru til aksturs á hraða frá 8 km og upp í 15 km á klst. 160 kr./stk.
 8711.1009 – – Önnur 160 kr./stk.
 8711.2000 – Með stimpilbrunahreyfli með meira en 50 cm3 sprengirými til og með
250 cm3 240 kr./stk.
 8711.3000 – Með stimpilbrunahreyfli með meira en 250 cm3 sprengirými til og með
500 cm3 240 kr./stk.
 8711.4000 – Með stimpilbrunahreyfli með meira en 500 cm3 sprengirými til og með
800 cm3 240 kr./stk.
 8711.5000 – Með stimpilbrunahreyfli með meira en 800 cm3 sprengirými 320 kr./stk.
– Annað:
 8711.9010 – – Hliðarvagnar 800 kr./stk.
– – Annars:
 8711.9021 – – – Lítil rafknúin ökutæki, fyrir. 8 km og upp í 15 km á klst. 160 kr./stk.
 8711.9029 – – – Önnur 160 kr./stk.
– – Bifhjól, ót.a.:
 8711.9031 – – – Lítil vélknúin ökutæki, fyrir 8 km og upp í 15 km á klst. 160 kr./stk.
 8711.9039 – – – Önnur 160 kr./stk.
 8711.9090 – – Annað 160 kr./stk.
8712.0000 Reiðhjól og önnur hjól (þar með talin þríhjól til vöruflutninga), án vélar 40,00 kr./stk.
Úr 8716 Tengivagnar og festivagnar; önnur ökutæki ekki vélrænt knúin; hlutar til þeirra:
– Tengivagnar og festivagnar, til íbúðar eða ferðalaga:
 8716.1001 – – Nýir 200 kr./stk.
 8716.1009 – – Notaðir 200 kr./stk.
– Sjálfhlaðandi eða sjálflosandi tengivagnar og festivagnar til landbúnaðarnota:
– – Að heildarþyngd 750 kg eða minna:
 8716.2011 – – – Nýir 800 kr./stk.
 8716.2019 – – – Notaðir 800 kr./stk.
– – Aðrir:
 8716.2091 – – – Nýir 800 kr./stk.
 8716.2099 – – – Notaðir 800 kr./stk.
– Aðrir tengivagnar og festivagnar til vöruflutninga:
– – Tanktengivagnar og tankfestivagnar:
 8716.3101 – – – Að heildarþyngd 750 kg eða minna 1.200 kr./stk.
 8716.3109 – – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 12.000 kr./stk.
– – Annars:
– – – Að heildarþyngd 750 kg eða minna:
 8716.3911 – – – – Nýtt 800 kr./stk.
 8716.3919 – – – – Notað 800 kr./stk.
– – – Að heildarþyngd meira en 750 kg til og með 5 tonnum:
 8716.3921 – – – – Nýtt 1.200 kr./stk.
 8716.3929 – – – – Notað 1.200 kr./stk.
– – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:
 8716.3991 – – – – Nýtt 12.000 kr./stk.
 8716.3999 – – – – Notað 12.000 kr./stk.
 8716.4000 – Aðrir tengivagnar og festivagnar 9.000 kr./stk.


5. gr.

     Við lögin bætist nýr viðauki, svohljóðandi:
Álagningarstofn úrvinnslugjalds skv. 2. málsl. 2. mgr. 7. gr. a.
Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast
[%] [%] [%] [%] [%] [%]
01 0,00 0,00 03061321 0,00 4,00 06029099 0,50 1,00
03061329 0,00 3,00 0603 5,00 1,00
02 0,00 0,00 030620 0,00 2,00 0604 0,00 2,00
0204 0,50 5,00 0307 1,00 1,00 060499 5,00 5,00
020423 3,00 1,00
020430 7,00 2,00 04 0,00 0,00 07 0,00 0,00
020440 4,00 1,00 0401 0,00 0,00 0701 0,50 0,50
0205 0,50 0,50 0402 1,00 0,50 0702 4,00 2,00
0206 1,00 5,00 0403 1,00 0,50 0703 0,50 1,00
0207 2,00 0,50 0404 1,00 0,50 07031009 7,00 4,00
02072500 1,00 0,50 040510 4,00 1,00 070320 12,00 2,00
02072701 7,00 1,00 0405 0,50 1,00 070410 3,00 0,50
020736 4,00 3,00 0406 4,00 3,00 0704 1,00 2,00
0208 9,00 7,00 040630 8,00 9,00 070511 1,00 2,00
0210 9,00 7,00 040640 7,00 5,00 070519 2,00 6,00
040690 10,00 5,00 0705 2,00 4,00
03 0,00 0,00 0407 2,00 0,00 0706 0,50 1,00
0301 120,00 30,00 0408 5,00 0,50 07069001 1,00 2,00
030212 4,00 2,00 0409 6,00 9,00 07069009 2,00 4,00
030219 4,00 2,00 0410 6,00 9,00 0707 1,00 1,00
0302 0,00 2,00 07070021 5,00 1,00
030321 3,00 2,00 05 3,00 3,00 0708 5,00 1,00
030322 1,00 1,00 0501 4,00 0,00 0709 5,00 1,00
0303 2,00 0,50 0502 3,00 3,00 070920 8,00 3,00
030332 5,00 0,00 0505 3,00 3,00 070930 0,50 0,50
030333 2,00 2,00 0508 1,00 0,50 070940 2,00 1,00
030339 2,00 2,00 0509 8,00 2,00 070951 11,00 7,00
030372 1,00 1,00 0511 1,00 0,50 07096001 10,00 6,00
030373 1,00 1,00 07096009 10,00 6,00
030375 2,00 2,00 06 0,00 0,00 07097000 3,00 3,00
030376 2,00 2,00 06011000 8,00 1,00 0710 4,00 2,00
030380 1,00 1,00 06012001 5,00 4,00 071040 7,00 3,00
03038009 1,00 1,00 06012002 8,00 1,00 071080 7,00 3,00
0304 5,00 2,00 0602 8,00 1,00 0711 17,00 0,50
0305 0,00 2,00 060290 0,00 4,00 0712 0,00 0,50
0306 3,00 3,00 06029070 0,50 1,00 071220 17,00 0,50
03061209 11,00 13,00 06029091 0,50 1,00 071290 0,50 0,50
03061311 0,00 2,00 06029092 8,00 1,00 0713 0,50 1,00
03061319 4,00 4,00 06029093 8,00 1,00 0714 5,00 1,00
Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast
[%] [%] [%] [%] [%] [%]
08 0,00 0,00 12 0,50 0,50 17 0,00 0,00
080111 2,00 0,00 1701 2,00 0,50
080119 4,00 0,00 13 0,00 0,00 170211 0,50 0,50
0801 2,00 2,00 1301 0,00 2,00 170219 0,50 0,50
0802 2,00 0,50 1302 0,00 2,00 170220 3,00 3,00
0803 3,00 1,00 17023002 0,50 2,00
080410 10,00 2,00 14 0,00 0,00 1702 5,00 6,00
080420 2,00 0,50 1401 0,00 3,00 1703 0,50 0,00
0804 1,00 0,00 1404 0,50 1,00 170410 34,00 5,00
080440 3,00 5,00 17049001 0,00 4,00
0805 2,00 1,00 15 0,00 0,00 17049002 2,00 0,50
080610 4,00 6,00 1501 0,50 1,00 17049003 2,00 0,50
08062001 7,00 0,00 1502 0,00 5,00 1704 12,00 8,00
08062009 2,00 2,00 1503 0,00 5,00
0807 1,00 0,00 1504 0,00 3,00 18 0,00 0,00
0808 3,00 0,50 15042004 0,00 1,00 1801 0,00 0,00
0809 2,00 0,00 150430 0,00 2,00 1802 0,00 0,00
081010 7,00 3,00 1505 0,00 5,00 1803 3,00 0,50
0810 3,00 0,00 1506 0,00 5,00 1804 3,00 0,50
081050 5,00 5,00 1507 0,00 5,00 1805 3,00 0,50
081090 3,00 5,00 1508 0,00 5,00 180610 3,00 0,50
0811 3,00 3,00 1509 0,00 5,00 180620 1,00 1,00
0812 1,00 1,00 1510 0,00 5,00 1806 6,00 4,00
0813 7,00 0,00 1511 0,00 5,00 180690 39,00 8,00
081320 3,00 1,00 1512 0,00 5,00 18069039 17,00 3,00
081400 11,00 0,00 15131901 3,00 4,00
1513 0,00 5,00 19 0,00 0,00
09 0,00 0,00 1514 0,00 5,00 190110 21,00 0,50
0901 5,00 1,00 1515 0,00 5,00 190120 5,00 0,50
090122 10,00 1,00 151610 0,00 32,00 1901 24,00 1,00
090210 7,00 1,00 15162001 0,00 5,00 19019020 7,00 3,00
0902 24,00 2,00 15162002 4,00 0,00 1902 4,00 3,00
090230 8,00 2,00 15162009 0,00 5,00 1903 6,00 0,50
0904 17,00 17,00 151710 6,00 2,00 1904 5,00 2,00
0905 17,00 17,00 1517 0,00 5,00 19041002 8,00 6,00
0906 17,00 17,00 1518 0,00 5,00 19041009 14,00 1,00
0907 17,00 17,00 1520 0,00 5,00 19042009 7,00 6,00
0908 17,00 17,00 1521 0,00 5,00 190490 14,00 1,00
0909 17,00 17,00 19051000 8,00 0,00
0910 17,00 17,00 16 0,00 0,00 19052000 7,00 2,00
16010010 4,00 2,00 1905 9,00 2,00
10 0,00 0,00 1601 4,00 2,00 19059019 0,00 0,00
1005 0,50 0,50 16010023 5,00 1,00 19059020 25,00 0,00
1006 0,50 5,00 160220 8,00 0,00 19059030 2,00 1,00
1008 0,00 1,00 160239 5,00 0,50 19059051 15,00 5,00
1602 3,00 3,00
11 0,00 0,00 160290 5,00 6,00 20 0,00 0,00
1101 1,00 0,00 1603 7,00 0,50 2001 6,00 3,00
110210 2,00 0,50 160411 0,00 0,00 2002 5,00 0,50
110220 2,00 0,50 1604 15,00 0,00 2003 11,00 14,00
1102 2,00 3,00 160413 15,00 0,00 200410 2,00 1,00
1103 1,00 0,50 160414 11,00 0,00 2004 5,00 0,50
110412 9,00 0,50 160415 6,00 1,00 2005 5,00 3,00
1104 1,00 0,50 1605 15,00 0,00 2006 6,00 13,00
1105 12,00 4,00 160520 5,00 3,00 2007 5,00 2,00
1106 2,00 2,00 160530 1,00 2,00 20081101 8,00 17,00
1107 0,50 0,50 160540 10,00 3,00 20081900 0,00 0,00
1108 0,50 0,50 16059019 10,00 0,00 20082009 1,00 0,50
1109 0,50 0,50 2008 4,00 0,50
Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast
[%] [%] [%] [%] [%] [%]
20089201 0,00 0,00 22030012 0,50 0,50 2601 0,00 0,00
2009 1,00 3,00 2203 0,00 0,00 2603 0,00 0,00
22030091 2,00 0,50 2608 0,00 0,00
21 0,00 0,00 22030092 2,00 0,50 2618 0,00 0,00
210111 20,00 21,00 22030093 0,50 0,50
2101 2,00 2,00 22030094 2,00 0,50 27 0,00 0,00
2102 0,50 0,50 2204 6,00 0,50 27101141 0,00 0,00
21021009 15,00 2,00 2205 5,00 0,50 27101149 0,00 0,00
21022001 24,00 0,00 2206 3,00 0,50 27101951 0,00 0,00
210230 10,00 40,00 2207 0,00 0,00 27101952 0,00 0,00
21031000 8,00 18,00 2208 8,00 1,00 2712 0,00 3,00
21032000 3,00 5,00 2209 0,00 0,00
21033001 9,00 0,50 28 0,00 0,00
2103 8,00 11,00 23 0,00 0,00 2826 0,50 2,00
21039010 8,00 4,00 2301 1,00 0,00 2827 0,50 2,00
21039030 8,00 4,00 2302 0,50 0,50 2828 0,50 2,00
21039090 14,00 8,00 2303 0,50 0,50 2829 0,50 2,00
2104 11,00 0,50 2304 0,50 0,50 2830 0,50 2,00
21041011 2,00 2,00 2305 0,00 0,00 2831 0,50 2,00
21041012 2,00 2,00 2306 0,00 0,00 2832 0,50 2,00
21041019 2,00 2,00 2307 0,00 0,00 2833 0,50 2,00
21041029 2,00 2,00 2308 0,00 0,00 2834 0,50 2,00
210420 3,00 3,00 230910 7,00 1,00 2835 0,50 2,00
2105 4,00 1,00 2309 1,00 0,50 2836 0,50 2,00
21050021 12,00 7,00 2837 0,50 2,00
21050029 6,00 6,00 24 64,00 2,00 2838 0,50 2,00
21061000 0,00 2,00 2839 0,50 2,00
21069011 2,00 0,50 25 0,00 0,00 2840 0,50 2,00
2106 2,00 3,00 25010001 2,00 4,00 2841 0,50 2,00
21069031 1,00 1,00 2501 0,00 0,00 28416100 0,00 3,00
21069039 1,00 13,00 2503 0,00 0,00 2842 0,50 2,00
21069041 1,00 13,00 2504 0,00 1,00 2843 1,00 4,00
21069042 1,00 13,00 2505 0,00 0,00 2844 0,00 0,00
21069049 1,00 13,00 2506 0,00 0,00 2845 0,00 0,00
21069051 1,00 9,00 2507 0,00 0,00 2846 0,00 0,00
21069059 1,00 9,00 2508 0,00 0,00 2847 0,00 0,00
21069061 1,00 13,00 2509 0,00 0,00 2850 0,00 0,00
21069062 1,00 13,00 2510 0,00 0,00 2851 0,00 0,00
21069063 1,00 13,00 2511 0,00 0,00
21069064 3,00 0,50 2512 0,00 0,00 29 0,00 0,00
21069069 3,00 0,50 2513 0,00 0,00 2905 0,00 0,00
2514 0,00 0,00 2906 0,00 0,00
22 0,00 0,00 2515 0,00 0,00 2907 0,00 0,00
22011014 4,00 0,50 2516 0,00 0,00 2908 0,00 0,00
22011016 4,00 18,00 2517 0,00 0,00 2909 0,00 0,00
22011019 0,00 0,00 251740 0,50 0,50 2910 0,00 0,00
220190 0,00 0,00 2518 0,00 0,00 2911 0,00 0,00
220210 0,00 0,00 2519 0,00 0,00 2912 0,00 0,00
22021025 4,00 0,50 2520 0,00 0,00 2913 0,00 0,00
22021091 0,50 0,50 2521 0,00 0,00 2914 0,00 0,00
22021093 0,50 0,50 2522 0,00 0,00 2915 0,00 0,00
22021094 1,00 0,50 252310 0,00 0,50 2916 0,00 0,00
22021095 0,50 0,50 2523 1,00 0,00 2917 0,00 0,00
22021097 0,50 0,50 2525 0,50 0,50 2918 0,00 0,00
22021099 0,50 0,50 2526 0,50 0,50 2919 0,00 0,00
220290 0,00 0,00 2529 0,00 0,00 2920 0,00 0,00
22029095 0,50 0,00 2530 0,00 0,00 2921 0,00 0,00
22029099 0,50 0,00 2922 0,00 0,00
22030011 2,00 0,50 26 0,00 0,00 2923 0,00 0,00
Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast
[%] [%] [%] [%] [%] [%]
2924 0,00 0,00 33 0,00 0,00 38 0,00 0,00
2925 0,00 0,00 3301 0,00 4,00 3801 0,00 8,00
2926 0,00 0,00 3302 2,00 4,00 380210 0,00 8,00
2927 0,00 0,00 33029001 0,00 4,00 3802 0,00 2,00
2928 0,00 0,00 33029009 0,00 7,00 3803 4,00 0,00
2929 0,00 0,00 3303 33,00 23,00 3804 4,00 0,00
2930 0,00 0,00 3304 50,00 50,00 3805 0,00 0,00
2931 0,00 0,00 330499 18,00 15,00 3806 0,00 0,00
2932 0,00 0,00 330510 12,00 15,00 3807 2,00 2,00
2933 0,00 0,00 330520 6,00 8,00 3808 2,00 2,00
2934 0,00 0,00 330530 6,00 8,00 3809 2,00 2,00
2935 0,00 0,00 33061000 13,00 9,00 3810 0,50 1,00
2936 2,00 2,00 33062000 18,00 22,00 3811 1,00 2,00
2937 2,00 2,00 3306 12,00 9,00 3812 1,00 2,00
2938 2,00 2,00 3307 12,00 13,00 3813 2,00 2,00
2939 2,00 2,00 33074100 13,00 18,00 3814 2,00 2,00
2940 2,00 2,00 3815 2,00 2,00
2941 2,00 2,00 34 0,00 0,00 3816 1,00 0,00
2942 2,00 2,00 340111 9,00 14,00 3818 2,00 4,00
3401 0,00 0,00 3819 2,00 4,00
30 0,00 0,00 34021101 0,00 7,00 3820 2,00 4,00
3001 0,00 10,00 34021109 3,00 2,00 3821 2,00 4,00
300190 0,00 3,00 340212 2,00 4,00 3822 2,00 4,00
3002 3,00 2,00 340213 3,00 0,50 3823 0,00 6,00
30022000 18,00 10,00 340219 3,00 0,50 3824 0,00 6,00
30023000 18,00 10,00 340220 2,00 4,00
3003 21,00 29,00 340290 1,00 0,50 39 0,00 0,50
3004 21,00 29,00 3403 0,00 10,00 3914 0,50 0,50
3005 20,00 3,00 3404 0,00 6,00 3916 0,50 0,50
3006 9,00 4,00 340510 16,00 15,00 39171000 1,00 0,50
300640 13,00 10,00 340520 19,00 16,00 391910 4,00 1,00
300650 0,00 0,00 340530 4,00 9,00 3920 0,00 0,50
340540 4,00 10,00 3921 0,00 0,50
31 0,00 0,00 340590 8,00 6,00 3922 3,00 3,00
3101 0,00 1,00 3406 7,00 2,00 392220 6,00 6,00
3102 0,00 1,00 3407 6,00 2,00 3923 1,00 100,00
3104 0,00 1,00 392410 7,00 6,00
3105 0,00 1,00 35 0,00 0,00 392490 16,00 11,00
3501 2,00 0,50 3925 0,50 1,00
32 0,00 0,00 3502 2,00 6,00 392590 13,00 3,00
3201 2,00 2,00 3503 6,00 1,00 3926 13,00 3,00
3202 2,00 2,00 3504 6,00 2,00 39269029 5,00 1,00
3203 2,00 2,00 3505 6,00 2,00
3204 2,00 2,00 3506 4,00 5,00 40 0,00 0,00
3205 2,00 2,00 3507 6,00 1,00 4001 0,00 2,00
3206 2,00 2,00 4002 0,00 2,00
3207 2,00 2,00 36 0,00 0,00 4003 0,00 2,00
3208 0,50 3,00 3601 6,00 2,00 4004 0,50 0,50
3209 0,50 4,00 3602 6,00 2,00 4005 1,00 0,50
3210 0,50 3,00 3603 25,00 0,00 4006 1,00 0,50
3211 0,50 3,00 360410 17,00 1,00 4007 0,00 2,00
3212 0,00 10,00 360490 27,00 1,00 4008 0,00 2,00
3213 90,00 20,00 360500 22,00 0,50 4010 0,00 1,00
32141001 0,00 30,00 360610 0,00 13,00 4011 0,00 0,00
3214 0,50 3,00 360690 50,00 0,00 401150 33,00 0,00
32149001 0,00 2,00 4012 0,00 0,00
32149009 0,00 2,00 37 0,00 0,00 4013 0,00 6,00
3215 0,00 4,00 370790 0,00 0,00 4014 14,00 8,00
401511 16,00 6,00
Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast
[%] [%] [%] [%] [%] [%]
4015 10,00 11,00 4809 6,00 0,00 53 0,00 2,00
4016 13,00 0,00 4810 6,00 0,00
4017 0,50 1,00 4811 6,00 0,00 54 0,00 2,00
48115101 100,00 0,00 540120 5,00 10,00
41 0,00 0,00 48115901 100,00 0,00
48116001 100,00 0,00 55 0,00 2,00
42 0,00 0,00 4812 6,00 0,00 5511 12,00 0,00
4201 0,00 0,00 4813 1,00 0,00
420210 1,00 4,00 4814 1,00 7,00 56 0,00 2,00
4202 2,00 8,00 481490 6,00 0,00
4203 4,00 8,00 4815 6,00 0,00 57 0,00 0,50
4204 1,00 2,00 4816 6,00 0,00
4205 4,00 8,00 481710 0,50 0,50 58 0,00 0,00
4817 6,00 0,00 5801 0,00 2,00
43 0,00 0,00 48181000 0,00 0,00 5802 0,00 2,00
4301 8,00 2,00 48182000 1,00 1,00 5803 0,00 2,00
4302 8,00 2,00 48183000 0,50 0,50 5804 0,00 2,00
4303 0,00 0,00 48184001 1,00 4,00 5805 0,00 6,00
4304 0,00 0,00 48184009 3,00 3,00 5806 0,00 6,00
48185000 1,00 2,00 5807 0,00 6,00
44 0,00 0,00 48189000 1,00 2,00 5808 0,00 6,00
4401 1,00 1,00 481910 100,00 0,00 5809 0,00 6,00
4404 0,00 8,00 481920 100,00 0,00 5810 0,00 6,00
4407 0,00 0,00 481930 100,00 0,50 5811 0,00 6,00
4408 0,00 0,00 481940 100,00 0,00
4409 0,00 0,00 481950 100,00 1,00 59 0,00 0,00
4410 0,00 0,00 481960 14,00 2,00 5901 0,00 6,00
4411 0,00 0,00 4820 14,00 2,00 5902 0,00 2,00
4412 0,00 0,00 4821 0,50 0,50 5903 0,00 2,00
4413 0,00 0,00 4822 14,00 2,00 5904 0,00 2,00
4414 3,00 2,00 4823 14,00 2,00 5905 0,00 2,00
4415 0,00 0,00 482360 0,50 1,00 590610 4,00 2,00
4417 1,00 0,50 482370 0,00 0,50 5906 0,00 2,00
4418 3,00 0,50 48239002 4,00 0,00 5907 0,00 0,50
4419 3,00 3,00 48239004 1,00 0,00 5908 0,00 2,00
4420 3,00 3,00 5909 0,00 1,00
44209009 5,00 0,50 49 0,00 0,00 5910 0,00 2,00
4421 7,00 3,00 4901 8,00 0,00 5911 0,00 2,00
4902 0,50 3,00
45 0,00 0,00 4903 32,00 8,00 60 0,00 0,00
4502 5,00 0,50 4904 80,00 20,00 6001 0,00 2,00
4503 5,00 0,50 490510 11,00 3,00
4504 5,00 0,50 4905 40,00 10,00 61 0,00 0,00
4906 40,00 10,00 6101 5,00 5,00
46 0,00 0,00 49070001 80,00 20,00 6102 5,00 5,00
4601 5,00 0,50 4907 40,00 10,00 6103 5,00 5,00
460210 5,00 0,50 4908 16,00 4,00 6104 5,00 5,00
460290 9,00 1,00 4909 32,00 8,00 6105 15,00 8,00
4910 0,50 0,50 6106 14,00 9,00
47 0,00 0,00 4911 0,50 0,50 6107 14,00 9,00
491191 15,00 3,00 6108 14,00 9,00
48 0,00 0,00 491199 8,00 2,00 6109 10,00 7,00
4801 0,00 0,00 6110 9,00 11,00
4802 0,00 0,00 50 0,00 2,00 6111 13,00 7,00
4803 0,00 0,00 6112 5,00 7,00
4804 0,00 0,00 51 0,00 2,00 6113 28,00 12,00
4805 6,00 0,00 6114 28,00 12,00
4806 6,00 0,00 52 0,00 2,00 6115 28,00 12,00
4808 6,00 0,00 5207 9,00 1,00 611610 4,00 2,00
Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast
[%] [%] [%] [%] [%] [%]
6116 28,00 12,00 680990 0,50 0,50 7107 2,00 1,00
6117 28,00 12,00 6810 0,00 0,50 7108 2,00 1,00
6811 0,00 0,50 7109 2,00 1,00
62 0,00 0,00 6812 0,50 0,50 7110 2,00 1,00
6201 8,00 4,00 6813 1,00 0,50 7113 2,00 1,00
6202 8,00 4,00 6814 1,00 0,50 7114 11,00 27,00
6203 8,00 4,00 6815 0,50 1,00 7115 11,00 27,00
6204 8,00 4,00 7116 10,00 27,00
6205 18,00 9,00 69 0,00 0,00 7117 9,00 27,00
6206 18,00 9,00 6901 0,50 0,50 7118 11,00 27,00
6207 18,00 9,00 6902 1,00 0,50
6208 18,00 9,00 6903 1,00 0,50 72 0,00 0,00
6209 18,00 9,00 6904 0,50 0,50
621010 18,00 9,00 6905 1,00 0,50 73 0,00 0,00
6210 8,00 4,00 6906 1,00 0,50 7301 0,00 0,00
6211 8,00 3,00 6907 1,00 0,50 7302 0,00 0,00
62114309 10,00 2,00 6908 1,00 0,50 7303 0,00 0,00
62114900 25,00 13,00 690911 4,00 3,00 7304 0,00 0,00
621210 22,00 10,00 690919 9,00 19,00 7305 0,00 0,00
6212 25,00 13,00 690990 1,00 3,00 7306 0,00 0,00
6213 40,00 15,00 6910 0,50 1,00 7307 0,00 0,00
6214 20,00 8,00 6911 8,00 2,00 7308 0,00 1,00
6215 40,00 15,00 6912 7,00 3,00 730840 0,00 0,00
6216 20,00 8,00 6913 7,00 3,00 730890 0,00 0,00
6217 20,00 8,00 6914 0,50 0,50 7309 0,00 0,00
7310 0,00 0,00
63 6,00 3,00 70 0,00 0,00 731029 0,50 0,50
6303 6,00 3,00 7001 0,00 0,00 7311 0,00 0,00
6304 6,00 3,00 7002 0,00 0,00 7312 0,00 0,00
6305 5,00 0,00 700312 0,00 0,00 7313 0,00 0,00
6306 1,00 2,00 7003 3,00 2,00 7314 0,00 0,00
630710 6,00 6,00 700420 0,00 0,00 7315 0,00 0,00
6307 1,00 2,00 700490 3,00 2,00 7316 3,00 0,00
700510 0,00 0,00 7317 3,00 0,00
64 11,00 2,00 7005 3,00 2,00 7318 3,00 0,00
640212 6,00 0,00 7006 3,00 2,00 7319 3,00 0,00
640312 2,00 0,00 7007 5,00 4,00 7320 12,00 0,00
7008 5,00 4,00 7321 1,00 1,00
65 14,00 4,00 7009 5,00 4,00 7322 0,00 2,00
7010 5,00 4,00 732310 12,00 2,00
66 0,00 0,00 7011 5,00 4,00 7323 18,00 3,00
660110 1,00 0,50 7012 0,50 0,50 732410 3,00 3,00
660191 14,00 4,00 7013 27,00 8,00 7324 1,00 1,00
660199 5,00 1,00 701329 8,00 2,00 7325 0,00 0,00
6602 14,00 4,00 7014 27,00 8,00 7326 0,00 0,00
6603 14,00 4,00 7015 27,00 8,00 732690 0,50 0,00
7016 27,00 8,00
67 0,00 0,00 70169009 0,50 0,50 74 0,00 0,00
6701 13,00 5,00 7017 0,50 0,50 7402 0,00 0,00
6702 13,00 5,00 7018 12,00 8,00 7403 0,00 0,00
6703 25,00 13,00 7019 0,00 1,00 7404 0,00 0,00
6704 25,00 13,00 7020 0,00 1,00 7406 0,00 0,00
7407 0,00 0,00
68 0,00 0,00 71 0,00 0,00 7408 0,00 0,00
6805 6,00 0,00 7101 0,00 10,00 7409 0,00 0,00
6806 0,00 0,50 7102 0,00 10,00 741011 0,00 2,00
6807 1,00 0,00 7103 0,00 10,00 7410 0,00 0,00
6808 0,00 0,50 7104 2,00 1,00 7411 0,00 0,00
6809 0,00 0,50 7106 2,00 1,00 7412 0,00 0,00
Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast
[%] [%] [%] [%] [%] [%]
7413 0,00 0,00 8206 1,00 0,00 84211901 3,00 1,00
7414 0,00 0,00 8207 0,00 0,00 842123 6,00 0,50
7415 10,00 0,50 820720 0,50 0,00 842131 7,00 3,00
7417 10,00 0,50 820730 0,50 0,00 8422 1,00 1,00
7418 10,00 0,50 820740 10,00 0,00 842220 6,00 6,00
741910 4,00 0,00 820750 5,00 25,00 842230 6,00 6,00
7419 0,00 0,00 820760 5,00 25,00 842310 3,00 1,00
820770 3,00 0,00 842320 6,00 2,00
75 0,00 0,00 820780 3,00 0,00 8423 1,00 1,00
820790 3,00 0,00 842381 3,00 3,00
76 0,00 0,00 8208 6,00 4,00 842390 0,50 0,50
7607 0,50 0,00 8209 6,00 4,00 842420 3,00 3,00
760720 20,00 0,00 8210 6,00 5,00 8424 1,00 1,00
7610 0,00 1,00 821110 6,00 4,00 8425 0,00 0,00
7611 1,00 1,00 8211 9,00 1,00 8426 0,00 0,00
7612 1,00 1,00 821195 4,00 0,00 8427 0,00 0,00
7613 3,00 0,00 821210 9,00 1,00 8428 0,00 0,00
7614 3,00 0,00 8212 0,50 2,00 8429 0,00 0,00
7615 3,00 0,00 8213 6,00 4,00 8430 0,00 0,00
7616 0,00 0,00 8214 6,00 4,00 843110 2,00 1,00
8215 6,00 4,00 843120 8,00 0,00
77 0,00 0,00 843131 8,00 0,00
83 0,00 0,00 843139 8,00 0,00
78 0,00 0,00 8301 0,50 0,00 8431 0,00 0,00
8302 0,50 0,50 843290 8,00 0,00
79 0,00 0,00 8303 4,00 0,50 8433 3,00 0,50
8304 2,00 0,50 843390 8,00 0,00
80 0,00 0,00 8305 2,00 0,50 8434 2,00 0,50
830590 7,00 0,50 8435 2,00 0,50
81 0,00 0,00 8306 2,00 0,50 8436 3,00 0,00
8101 0,00 1,00 8307 4,00 0,50 843710 0,00 0,00
8104 0,00 1,00 8308 4,00 0,50 8437 3,00 0,00
810490 1,00 0,50 8309 4,00 0,50 8438 0,00 0,00
8105 0,00 0,00 8310 2,00 0,50 843890 2,00 0,50
8108 0,00 0,00 8311 2,00 0,50 8439 0,00 0,00
8111 0,00 1,00 843999 3,00 0,00
8112 0,00 0,00 84 0,00 0,00 8440 0,00 0,00
8113 0,00 0,00 8402 0,00 0,00 844090 10,00 0,00
8403 0,00 0,00 84411009 5,00 0,00
82 0,00 0,00 8404 0,00 0,00 8441 5,00 0,00
8201 0,00 0,50 8405 0,00 0,00 8442 0,00 0,00
82013001 1,00 0,50 8406 0,00 0,00 844240 5,00 0,00
820140 5,00 5,00 8407 0,00 0,00 844250 2,00 0,50
820150 0,00 10,00 8408 0,00 0,00 8443 0,00 0,00
820160 0,00 10,00 8409 0,00 0,00 844351 2,00 0,50
820190 0,50 0,50 8410 0,00 0,00 8445 0,00 0,00
820210 0,50 0,50 8411 0,00 0,00 8448 5,00 0,00
8202 15,00 0,00 8412 0,00 0,00 8450 1,00 2,00
820240 1,00 1,00 8413 1,00 1,00 8451 2,00 3,00
820291 1,00 1,00 8414 1,00 1,00 845140 0,00 0,00
820299 4,00 3,00 8415 3,00 1,00 845150 0,00 0,00
8203 20,00 0,00 8416 1,00 1,00 845180 0,00 0,00
8204 20,00 0,00 8417 2,00 2,00 845190 5,00 0,00
8205 20,00 0,00 8418 1,00 1,00 8452 0,00 0,00
820559 13,00 10,00 8419 1,00 1,00 845230 3,00 0,00
820560 3,00 0,00 841939 12,00 12,00 845240 3,00 0,00
820570 3,00 0,00 84198101 8,00 2,00 845290 5,00 0,00
820580 0,00 0,00 8420 1,00 1,00 8453 0,00 0,00
820590 1,00 0,50 8421 1,00 1,00 845390 5,00 0,00
Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast
[%] [%] [%] [%] [%] [%]
845420 0,50 0,00 850610 3,00 0,00 8521 24,00 3,00
8455 0,00 0,00 8506 16,00 0,00 8522 28,00 40,00
8456 0,00 0,00 850690 0,50 0,50 852290 23,00 5,00
8458 0,00 0,00 8507 0,00 0,00 85232001 0,00 4,00
845910 0,00 0,00 850730 5,00 0,00 8523 13,00 0,00
8459 5,00 0,00 85078091 5,00 0,00 852410 3,00 3,00
8460 5,00 0,00 85078099 5,00 0,00 8524 10,00 0,00
8461 5,00 0,00 850790 10,00 0,00 852491 0,00 4,00
846210 5,00 0,00 850910 4,00 2,00 852499 18,00 2,00
8462 0,00 0,00 850920 2,00 1,00 852510 3,00 0,00
8463 0,00 0,00 8509 11,00 5,00 85252001 10,00 1,00
8464 0,00 0,00 8510 54,00 13,00 85252009 30,00 0,00
8465 3,00 0,00 851020 28,00 7,00 852530 3,00 0,00
846610 0,50 0,00 851030 28,00 7,00 852540 13,00 3,00
846620 1,00 0,00 851110 20,00 0,50 8526 2,00 0,50
846630 0,50 0,00 851120 20,00 0,50 852712 27,00 3,00
8466 5,00 0,00 851130 20,00 0,00 85271301 5,00 0,50
8467 6,00 2,00 8511 4,00 0,00 85271302 21,00 4,00
8468 4,00 1,00 851210 7,00 0,00 85271309 9,00 1,00
8469 4,00 2,00 851220 25,00 0,00 852719 2,00 2,00
847010 6,00 0,00 8512 20,00 0,00 852721 5,00 0,50
8470 7,00 3,00 851290 40,00 0,00 852729 4,00 3,00
8471 6,00 2,00 851310 13,00 0,00 85273101 2,00 1,00
8472 4,00 2,00 851390 40,00 0,00 85273102 5,00 3,00
847230 14,00 2,00 8514 0,00 0,00 85273109 2,00 2,00
847290 14,00 2,00 851440 4,00 0,00 852732 12,00 9,00
8473 7,00 3,00 851490 6,00 0,00 852739 2,00 2,00
847340 1,00 1,00 8515 3,00 0,00 85279001 12,00 8,00
847350 1,00 0,50 851519 25,00 0,00 85279002 47,00 3,00
8474 0,00 0,00 85158009 0,00 0,00 85279009 28,00 2,00
847490 4,00 0,00 8516 0,00 1,00 852812 2,00 0,50
8475 4,00 0,00 851631 24,00 7,00 852813 16,00 4,00
8476 3,00 0,50 851632 16,00 5,00 8528 8,00 2,00
847690 5,00 0,00 851633 16,00 5,00 85283009 16,00 4,00
8477 0,00 0,00 851640 24,00 7,00 8529 3,00 1,00
8478 0,00 0,00 851650 8,00 3,00 8530 15,00 3,00
8479 0,00 0,00 851671 5,00 2,00 8531 13,00 4,00
847960 4,00 1,00 851672 8,00 3,00 8532 23,00 8,00
847989 3,00 0,00 851679 5,00 2,00 8533 23,00 8,00
847990 3,00 0,00 85168001 8,00 3,00 8534 7,00 3,00
8480 0,00 0,00 85168009 3,00 0,00 8535 1,00 0,50
848110 3,00 0,00 851690 10,00 3,00 8536 1,00 0,50
8481 6,00 0,00 851711 21,00 5,00 8537 1,00 0,50
8482 6,00 0,00 8517 7,00 3,00 8538 0,50 0,50
8483 10,00 0,00 85171909 53,00 7,00 8539 0,50 0,50
8484 6,00 0,00 851721 5,00 2,00 853929 145,00 5,00
8485 0,00 0,00 851750 10,00 0,00 853931 1,00 0,50
851780 17,00 0,00 853932 18,00 8,00
85 0,00 0,00 851810 20,00 0,00 853939 18,00 8,00
8501 5,00 0,00 851821 4,00 1,00 853941 18,00 8,00
850164 15,00 0,00 8518 6,00 2,00 853949 18,00 8,00
850211 10,00 0,00 851890 2,00 2,00 854011 5,00 3,00
850212 5,00 0,00 8519 16,00 4,00 854020 3,00 5,00
8502 0,00 0,00 851993 9,00 1,00 854040 2,00 4,00
850240 10,00 0,00 851999 7,00 1,00 854060 2,00 4,00
8503 2,00 0,00 852010 64,00 16,00 8540 4,00 7,00
8504 20,00 0,00 8520 21,00 5,00 854089 9,00 15,00
8505 15,00 0,00 852033 7,00 1,00 8541 0,50 0,50
850520 3,00 0,00 852039 6,00 2,00 8542 16,00 4,00
Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast Umbúðanúmer Pappi Plast
[%] [%] [%] [%] [%] [%]
8543 6,00 1,00 9015 4,00 0,00 9405 13,00 13,00
854330 7,00 0,00 9016 4,00 0,00 94054001 5,00 5,00
854340 10,00 0,00 9017 6,00 2,00 94054009 1,00 1,00
854381 14,00 2,00 901811 6,00 2,00 940550 3,00 3,00
85438901 15,00 0,50 901812 8,00 2,00 940560 5,00 5,00
85438909 1,00 0,50 901813 10,00 0,00 9406 0,00 0,00
854390 10,00 0,00 901814 10,00 0,00
854411 10,00 0,00 901819 6,00 2,00 95 0,00 0,00
8544 5,00 0,00 901820 6,00 2,00 9501 2,00 4,00
854470 3,00 0,50 901831 11,00 15,00 9502 11,00 7,00
854511 0,50 0,50 901832 11,00 15,00 9503 11,00 7,00
8545 3,00 0,50 901839 11,00 15,00 950410 109,00 71,00
8546 3,00 0,50 9018 4,00 3,00 950420 0,00 0,00
8547 3,00 0,50 9019 1,00 1,00 950430 0,00 0,00
854810 4,00 1,00 90200000 3,00 1,00 950440 27,00 1,00
854890 7,00 3,00 90212100 0,50 0,50 950490 14,00 10,00
90212900 12,00 18,00 9505 9,00 5,00
86 0,00 0,00 90214000 39,00 16,00 950611 0,00 0,00
9021 4,00 3,00 950612 6,00 0,00
87 0,00 0,00 90312000 6,00 4,00 950619 30,00 0,00
8708 4,00 0,00 9031 4,00 3,00 950621 0,00 0,00
8709 10,00 3,00 9032 4,00 3,00 950629 0,00 0,00
8712 10,00 1,00 9033 4,00 3,00 950631 0,00 0,00
8713 0,00 0,50 950632 0,00 0,00
8714 3,00 2,00 91 25,00 45,00 950651 52,00 0,00
8715 0,50 2,00 950659 32,00 0,00
92 0,00 0,00 9506 14,00 2,00
88 0,00 0,00 9201 0,00 0,00 950669 36,00 16,00
9202 0,00 0,00 950670 5,00 0,00
89 0,00 0,00 9203 0,00 0,00 950691 5,00 0,00
9204 0,00 0,00 950699 24,00 8,00
90 4,00 3,00 9205 0,00 0,00 9507 22,00 8,00
9001 0,50 2,00 9206 0,00 0,00
900130 35,00 60,00 9207 2,00 1,00 96 0,00 0,00
900140 50,00 10,00 9208 0,00 0,00 9601 6,00 0,00
900150 50,00 10,00 9209 3,00 3,00 9602 50,00 20,00
9002 0,50 7,00 9603 32,00 8,00
9003 5,00 10,00 93 0,00 0,00 96035000 6,00 6,00
9004 5,00 10,00 9302 0,00 0,00 96039000 0,00 0,00
900510 10,00 0,00 9303 2,00 0,00 9604 45,00 25,00
9005 10,00 0,50 9304 25,00 25,00 9605 45,00 25,00
9006 10,00 0,50 930510 50,00 0,00 9606 29,00 25,00
900661 8,00 3,00 930521 33,00 0,00 9607 14,00 10,00
900662 8,00 5,00 930529 17,00 0,00 9608 30,00 10,00
900669 13,00 7,00 9306 11,00 0,00 9609 30,00 10,00
900691 16,00 1,00 9307 0,00 0,00 9610 9,00 5,00
900699 16,00 1,00 9611 22,00 2,00
9007 7,00 0,00 94 0,00 0,00 9612 30,00 10,00
9008 7,00 0,00 9401 4,00 1,00 9613 30,00 10,00
9009 5,00 0,00 9402 1,00 0,50 9614 35,00 15,00
901010 4,00 0,00 9403 2,00 1,00 9615 30,00 10,00
9010 11,00 2,00 94032009 4,00 1,00 9616 45,00 25,00
901060 7,00 0,00 940330 4,00 1,00 9617 14,00 0,00
9011 0,00 0,00 940340 4,00 1,00 9618 0,00 2,00
901180 4,00 0,00 940360 4,00 1,00
901190 11,00 2,00 940370 7,00 3,00 97 0,00 0,00
9012 11,00 2,00 940380 3,00 3,00
9013 4,00 0,00 940390 4,00 2,00 98 0,00 0,00
901380 11,00 0,50 940410 3,00 3,00
901390 10,00 0,00 9404 0,00 2,00 99 0,00 0,00
9014 4,00 0,00 940430 12,00 0,50
     

6. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2006.

Samþykkt á Alþingi 9. desember 2005.