Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 404, 135. löggjafarþing 87. mál: Lánasýsla ríkisins (afnám stofnunarinnar og flutningur verkefna til Seðlabanka Íslands).
Lög nr. 138 18. desember 2007.

Lög um breyting á lögum nr. 43/1990, um Lánasýslu ríkisins, með síðari breytingum.


1. gr.

     1. gr. laganna orðast svo:
     Fjármálaráðherra fer með lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana innan lands og utan, útgáfu og sölu ríkisskuldabréfa á innlendum markaði og aðra skuldaumsýslu fyrir ríkissjóð, svo og endurlán lánsfjár, ríkisábyrgðir og Ríkisábyrgðasjóð.

2. gr.

     Í stað orðanna „Í störfum sínum skal Lánasýsla ríkisins stefna“ í 2. gr. laganna kemur: Lánasýsla ríkisins skal stefna.

3. gr.

     3., 4., 8. og 10. gr. laganna falla brott og breytist greinatala samkvæmt því.

4. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. laganna:
  1. Í stað orðanna „Lánasýsla ríkisins“ í 1. mgr. kemur: Fjármálaráðherra.
  2. Orðin „samkvæmt ákvörðun fjármálaráðherra“ í 1. mgr. falla brott.
  3. Í stað orðanna „Lánasýslu ríkisins“ í 2. mgr. kemur: Fjármálaráðherra.


5. gr.

     Í stað orðanna „Lánasýslu ríkisins“ í 1. og 2. málsl. 1. mgr. og í 2. og 3. mgr. 6. gr. laganna kemur: fjármálaráðherra.

6. gr.

     Í stað orðanna „Lánasýsla ríkisins“ í 1. mgr. 7. gr. laganna og orðanna „Lánasýslu ríkisins“ í 2. mgr. sömu greinar kemur: fjármálaráðherra.

7. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 9. gr. laganna:
  1. Orðið „erlendra“ fellur brott.
  2. Í stað orðanna „Lánasýslu ríkisins eru falin“ kemur: fjármálaráðherra fer með samkvæmt lögum þessum.


8. gr.

     Orðin „og starfsemi Lánasýslu ríkisins“ í 11. gr. laganna falla brott.

9. gr.

     Við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða sem orðast svo:
     Fjármálaráðherra tekur við almennum réttindum og skyldum Lánasýslu ríkisins og við samningum við þriðja aðila eftir því sem við getur átt samkvæmt ákvæðum laga þessara.

10. gr.

     Heiti laganna verður: Lög um lánasýslu ríkisins.

11. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2008. Við gildistöku laga þessara verður Lánasýsla ríkisins lögð niður.

Samþykkt á Alþingi 6. desember 2007.