Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 620, 136. löggjafarþing 185. mál: tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald (lögveðsréttur fasteignaskatts og endurgreiðsla gatnagerðargjalds).
Lög nr. 6 4. mars 2009.

Lög um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, og lögum um gatnagerðargjald, nr. 153/2006, með síðari breytingum.


I. KAFLI
Breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum.

1. gr.

     Við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða, er orðast svo:
     Þrátt fyrir ákvæði 7. gr. fylgir fasteignaskatti vegna áranna 2008–2010 lögveð í fasteign þeirri sem hann er lagður á og skal hann, ásamt dráttarvöxtum í fjögur ár frá gjalddaga, ganga fyrir öllum öðrum veðkröfum er á eigninni hvíla.

II. KAFLI
Breytingar á lögum um gatnagerðargjald, nr. 153/2006, með síðari breytingum.

2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 9. gr. laganna:
  1. Í stað orðanna „30 daga“ í 1. og 2. málsl. kemur: 90 daga.
  2. 3. málsl. fellur brott.


3. gr.

     Í stað dagsetningarinnar „31. desember 2009“ í 1. tölul. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: 31. desember 2012.

4. gr.

     Við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða, er orðast svo:
     Endurgreiðsla gatnagerðargjalda vegna lóða sem úthlutað var eða byggingarleyfi var veitt á fyrir gildistöku laga þessara skal verðbætt miðað við vísitölu neysluverðs frá greiðsludegi til endurgreiðsludags.

III. KAFLI
Gildistaka.

5. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 2. mars 2009.