1998-03-27 20:49:01# 122. lþ.#F 96.#3. fundur. Verðlagsstofa skiptaverðs., til 20:57:56| A gert 30 9:16
[prenta uppsett í dálka] 96. fundur, 122. lþ.

Verðlagsstofa skiptaverðs, frh. 2. umr.

Stjfrv., 605. mál. --- Þskj. 1077, nál. 1059, 1068 og 1070, brtt. 1060.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:49]

1. gr. samþ. með 36:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
EOK.

9 þm. (ÁE, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, ÓÖH, RG, SP, StG) fjarstaddir.

Brtt. 1060,1 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

10 þm. (ÁE, EOK, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, ÓÖH, RG, SP, StG) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

10 þm. (ÁE, EOK, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, ÓÖH, RG, SP, StG) fjarstaddir.

Brtt. 1060,2 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

10 þm. (ÁE, EOK, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, ÓÖH, RG, SP, StG) fjarstaddir.

3. gr., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

10 þm. (ÁE, EOK, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, ÓÖH, RG, SP, StG) fjarstaddir.

4. gr. samþ. með 35:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GB, GHall, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
EOK.

9 þm. (ÁE, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, ÓÖH, RG, SP, StG) fjarstaddir.

Brtt. 1060,3 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

10 þm. (ÁE, EOK, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, ÓÖH, RG, SP, StG) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

10 þm. (ÁE, EOK, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, ÓÖH, PHB, RG, SP, StG) fjarstaddir.

6.--7. gr. samþ. með 34:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
EOK.

8 þm. (ÁE, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, EKG, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, KPál, LMR, LB, ÓÖH, RG, SP, StG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1060,4 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

9 þm. (ÁE, EOK, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, ÓÖH, RG, SP, StG, ÖS) fjarstaddir.

8. gr., svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

9 þm. (ÁE, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, ÓÖH, RG, SP, StG) fjarstaddir.

9. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

10 þm. (ÁE, EOK, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, ÓÖH, RG, SP, StG) fjarstaddir.

Brtt. 1060,5 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

11 þm. (ÁE, EgJ*, EOK, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, RG, SP, StG) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

10. gr., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

10 þm. (ÁE, EOK, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, RG, SP, StG) fjarstaddir.

11.--16. gr. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

10 þm. (ÁE, EOK, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, RG, SP, StG) fjarstaddir.

Brtt. 1060,6 (ný 17. gr.) samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

9 þm. (ÁE, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, EOK, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, RG, SP, StG) fjarstaddir.

18.--19. gr. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

10 þm. (ÁE, EOK, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, RG, SP, StG) fjarstaddir.

Brtt. 1060,7 (nýtt ákvæði til brb.) samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

10 þm. (ÁE, EOK, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, RG, SP, StG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GE, GB, GHall, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
EOK.

2 þm. (SighB, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, HjÁ, HG, IP, LMR, LB, RG, SP, StG) fjarstaddir.