1998-06-04 17:50:55# 122. lþ.#F 145.#9. fundur. Yfirskattanefnd., til 17:51:21| A gert 5 9:46
[prenta uppsett í dálka] 145. fundur, 122. lþ.

Yfirskattanefnd, frh. 3. umr.

Stjfrv., 641. mál. --- Þskj. 1104 (með áorðn. breyt. á þskj. 1329).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:51]

Frv. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, GHH, GE, GÞÞ, GÁ, GGuðbj, HBl, HjálmJ, HG, IP, JóhS, KF, KHG, KÁ, KH, KB, LMR, LB, MF, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StG, StB, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

24 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EgJ, FI, GB, GHall, GÁS, GMS, HjÁ, JónK, KPál, MS, ÓE, RA, SighB, SF, SP, SJS, SvanJ, TIO, ÖJ) fjarstaddir.