1997-12-19 13:59:03# 122. lþ.#F 49.#3. fundur. Stjórn fiskveiða., til 14:03:10| A gert 20 9:2
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur

Stjórn fiskveiða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 303. mál (veiðiheimildir krókabáta). --- Þskj. 594, brtt. 606.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:59]

Brtt. 606 samþ. með 55 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 31:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GMS, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP.
nei:
GHall.

25 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GuðjG, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MS, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (BBj, DO, HBl, HjÁ, StG, ÖS) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:00]

Lúðvík Bergvinsson:


[14:00]

Steingrímur J. Sigfússon:


[14:01]

Guðmundur Hallvarðsson:


[14:02]

Guðjón Guðmundsson: