1999-03-11 11:23:04# 123. lþ.#F 85.#16. fundur. Háskóli Íslands., til 11:26:16| A gert 23 15:10
[prenta uppsett í dálka] 85. fundur, 123. lþ.

Háskóli Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 509. mál (heildarlög). --- Þskj. 821, nál. 1109, brtt. 1110.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:23]

1. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1110,1 samþ. með 53 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

3.--12. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1110,2 samþ. með 53 shlj. atkv.

13. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

14.--17. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1110,3 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JHall, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MagnM, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

18. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JHall, KHG, KÁ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KH, LB, MagnM, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (GMS, IP, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

19.--21. gr. og ákv. til brb. samþ. með 54 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.