Útbýting 125. þingi, 71. fundi 2000-02-24 17:31:08, gert 6 9:36

Kjör stjórnenda Fjárfestingarbanka atvinnulífsins, 404. mál, fsp. JóhS, þskj. 662.

Lyfjalög og almannatryggingar, 401. mál, stjfrv. (heilbrrh.), þskj. 659.

Meðferð einkamála, 403. mál, frv. GE o.fl., þskj. 661.

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum, 407. mál, stjfrv. (sjútvrh.), þskj. 665.

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna, 405. mál, stjfrv. (utanrrh.), þskj. 663.

Veitinga- og gististaðir, 406. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 664.

Vestnorræna ráðið 1999, 388. mál, skýrsla ÍVN, þskj. 646.