1999-12-17 11:03:04# 125. lþ.#F 48.#9. fundur. Ættleiðingar., til 11:11:57| A gert 17 13:31
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 125. lþ.

Ættleiðingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 68. mál (heildarlög). --- Þskj. 68, nál. 391, brtt. 392.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:06]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, GIG, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, KF, KolH, KHG, KPál, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (ArnbS, BH, GAK, GÁS, GÖ, KLM, LMR, RG, SighB, SJóh, SÞ, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:03]

Ögmundur Jónasson:


[11:04]

Ólafur Örn Haraldsson:


Brtt. 392,1 samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

3.--9. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 392,2 samþ. með 50 shlj. atkv.

10. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

11.--15. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 392,3 samþ. með 50 shlj. atkv.

16. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

17.--23. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 392,4 samþ. með 50 shlj. atkv.

24. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

25.--36. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 392,5 samþ. með 50 shlj. atkv.

37. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

38.--43. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.