2001-05-20 01:13:19# 126. lþ.#F 130.#27. fundur. Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða., til 01:13:32| A gert 14 11:47
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur, 126. lþ.

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 682. mál (innflutningur lifandi sjávardýra). --- Þskj. 1061.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[01:13]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HÁs, HBl, HjálmJ, JÁ, JóhS, JB, JónK, KF, KolH, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

16 þm. (ÁRJ, BBj, EOK, GÁS, GÁ, GÖ, HjÁ, ÍGP, JBjart, KVM, KLM, KPál, LMR, LB, MF, RG) fjarstaddir.