2002-02-11 16:01:44# 127. lþ.#F 74.#7. fundur. Áhugamannahnefaleikar., til 16:04:48| A gert 12 9:8
[prenta uppsett í dálka] 74. fundur, 127. lþ.

Áhugamannahnefaleikar, frh. 3. umr.

Frv. GunnB o.fl., 39. mál. --- Þskj. 748, brtt. 772.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:04]

Brtt. 772,1 felld með 35:16 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, GÖ, JB, JónK, KVM, KF, KolH, LMR, RG, SJóh, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, GunnS, HBl, HGJ, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, SI, SAÞ, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÖS.

7 þm. (HÁs, ÓÖH, PP, PHB, SF, SvH, TIO) greiddu ekki atkv.

5 þm. (GÁS, JóhS, MF, SP, StB) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:02]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[16:03]

Katrín Fjeldsted:


Brtt. 772,2 kom ekki til atkv.

Frv. samþ. með 34:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, GunnS, HBl, HGJ, HjÁ, ÍGP, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, SI, SAÞ, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.
nei:
ÁSJ, ÁRJ, BH, GÖ, HÁs, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KolH, PP, PHB, RG, SJóh, SF, SJS, SvH, TIO, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (LMR, ÓÖH) greiddu ekki atkv.

5 þm. (GÁS, JóhS, MF, SP, StB) fjarstaddir.