2002-02-11 16:07:47# 127. lþ.#F 74.#12. fundur. Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis., til 16:09:51| A gert 12 9:8
[prenta uppsett í dálka] 74. fundur, 127. lþ.

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis, frh. fyrri umr.

Þáltill. GHall o.fl., 120. mál. --- Þskj. 120.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:08]

Till. vísað til síðari umr. með 56 shlj. atkv.

[16:08]

Guðmundur Hallvarðsson (um atkvæðagreiðslu):


Till. vísað til allshn. með 42:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÁ, GÖ, GunnB, GunnS, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KolH, KLM, KPál, LMR, MS, PP, RG, SI, SAÞ, SF, SJS, SvanJ, SvH, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
GE, GHall, KVM, LB, ÓÖH, PHB, ÖS.

4 þm. (GAK, KÓ, SJóh, VE) greiddu ekki atkv.

10 þm. (GuðjG, GÁS, HGJ, JóhS, KF, KHG, MF, SP, StB, TIO) fjarstaddir.