2002-04-10 11:05:00# 127. lþ.#F 117.#2. fundur. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins., til 11:05:10| A gert 3 8:52
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur, 127. lþ.

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 493. mál (lögreglumenn). --- Þskj. 783 (með áorðn. breyt. á þskj. 1011).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:05]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMöl, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, ÓÖH, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EKG, GÁS, ÍGP, JÁ, JóhS, LMR, PHB, RG, StB, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.