2002-04-10 11:05:43# 127. lþ.#F 117.#4. fundur. Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga., til 11:05:53| A gert 3 8:52
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur, 127. lþ.

Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 595. mál (réttur barna og maka). --- Þskj. 937.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:05]

Frv. samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

8 þm. (ÁRJ, BBj, DO, EKG, GÁS, ÍGP, LMR, StB) fjarstaddir.