Útbýting 127. þingi, 126. fundi 2002-04-23 18:44:16, gert 24 13:11

Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl., 564. mál, nál. minni hluta heilbr.- og trn., þskj. 1359; brtt. minni hluta heilbr.- og trn., þskj. 1360.

Fjöldi fæðinga og kostnaður við þær, 627. mál, svar heilbrrh., þskj. 1363.

Óðalsjarðir í Reykjavík og Gullbringu- og Kjósarsýslum, 634. mál, svar landbrh., þskj. 1361.

Samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök, 38. mál, nál. umhvn., þskj. 1371.

Staða og þróun löggæslu, 392. mál, skýrsla dómsmrh., þskj. 1365.

Umferðarlög, 652. mál, brtt. ÞKG, þskj. 1364.

Umhverfisstofnun, 711. mál, nál. 2. minni hluta umhvn., þskj. 1366.

Úthlutun listamannalauna árin 2000, 2001 og 2002, 569. mál, svar menntmrh., þskj. 1252.