Útbýting 127. þingi, 131. fundi 2002-04-27 16:26:05, gert 29 8:47

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, 605. mál, brtt. minni hluta félmn., þskj. 1406.

Fjármálafræðsla í skólum, 713. mál, svar menntmrh., þskj. 1402.

Stefna í byggðamálum 2002--2005, 538. mál, nál. meiri hluta iðnn., þskj. 1407.

Textun íslensks sjónvarpsefnis, 661. mál, svar menntmrh., þskj. 1403.