2001-12-14 14:48:01# 127. lþ.#F 56.#7. fundur. Fjarskipti., til 14:48:17| A gert 3 9:34
[prenta uppsett í dálka] 56. fundur, 127. lþ.

Fjarskipti, frh. 3. umr.

Stjfrv., 145. mál (jöfnunargjald, heimtaugar). --- Þskj. 145 (með áorðn. breyt. á þskj. 397).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:48]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KPál, MS, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, ÞSveinb, ÞBack.

17 þm. (ArnbS, ÁMM, EOK, GÖ, HÁs, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, MF, SP, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.