Fundargerð 127. þingi, 78. fundi, boðaður 2002-02-14 10:30, stóð 10:30:16 til 22:03:42 gert 15 8:15
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

78. FUNDUR

fimmtudaginn 14. febr.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:31]

Útbýting þingskjala:


Umræður utan dagskrár.

Uppsagnir á Múlalundi.

[10:32]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal, 1. umr.

Stjfrv., 503. mál. --- Þskj. 795.

[11:03]

[Fundarhlé. --- 12:56]

[13:31]

Útbýting þingskjala:

[13:31]

[15:19]

Útbýting þingskjala:

[18:56]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 18:57]

[19:32]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 1. umr.

Frv. GunnS o.fl., 457. mál (barnalífeyrir). --- Þskj. 737.

[21:18]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Innra eftirlit heilbrigðisþjónustu, fyrri umr.

Þáltill. GunnS o.fl., 465. mál. --- Þskj. 746.

[21:21]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verndun hafs og stranda, 1. umr.

Stjfrv., 492. mál (heildarlög). --- Þskj. 782.

[21:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 22:03.

---------------