2003-03-14 15:12:48# 128. lþ.#F 101.#3. fundur. Fjarskipti., til 15:15:27| A gert 17 11:54
[prenta uppsett í dálka] 101. fundur, 128. lþ.

Fjarskipti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 599. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 960, nál. 1258 og 1324.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:13]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MS, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, VS, ÞBack, ÖS.

5 þm. (GE, JB, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, ÁRJ, DO, EKG, GHall, GÁ, JóhS, ÓÖH, SJóh, TIO, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

2.--15. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MS, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, VS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, ÁRJ, DO, EKG, GHall, GÁ, JóhS, ÓÖH, SJóh, TIO, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

16.--18. gr. samþ. með 43:6 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GÁS, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MS, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, VS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁMM, ÁRJ, EKG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, JóhS, ÓÖH, SJóh, TIO, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

19.--71. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MS, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, VS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, ÁRJ, BjörgvS, EKG, GHall, GÁ, JóhS, ÓÖH, SJóh, TIO, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1258 samþ. með 44:1 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MS, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, VS.
nei:
ÁRJ.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, BjörgvS, EKG, GHall, GÁ, HBl, JóhS, SJóh, TIO, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

72. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MS, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, VS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, BjörgvS, EKG, GHall, GÁ, JÁ, JóhS, KVM, SJóh, TIO, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

73.--76. og ákv. til brb. I--II samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MS, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, VS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁMM, ÁRJ, EKG, GHall, GÁ, JóhS, SJóh, TIO, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv.