2006-06-03 11:11:48# 132. lþ.#F 122.#23. fundur. Matvælarannsóknir hf., til 11:20:08| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Matvælarannsóknir hf., frh. 2. umr.

Stjfrv., 387. mál. --- Þskj. 469, nál. 1406, brtt. 1407.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:17]

[11:12]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[11:14]

Sigurjón Þórðarson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 22:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS.
nei:
GAK, MÞH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, JÁ, JóhS, JGunn, LB, MF, RG) greiddu ekki atkv.

26 þm. (ÁMM, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GHj, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JBjarn, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MS, MÁ, SKK, SF, SP, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:16]

Jón Bjarnason:


2.--7. gr. samþ. með 22:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GÓJ, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS.
nei:
GAK, JBjarn, MÞH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, JÁ, JóhS, JGunn, LB, MF, RG) greiddu ekki atkv.

25 þm. (ÁMM, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GHj, GÞÞ, GHall, GÖg, HHj, ISG, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÁ, SKK, SF, SP, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1407,1 samþ. með 23:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS.
nei:
GAK, JBjarn, MÞH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, JÁ, JóhS, JGunn, LB, MF, RG) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁMM, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GHj, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÁ, SKK, SF, SP, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

8. gr., svo breytt, samþ. með 23:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS.
nei:
GAK, JBjarn, MÞH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ.

8 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, JóhS, JGunn, LB, MF, RG) greiddu ekki atkv.

25 þm. (ÁMM, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GHj, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÁ, SKK, SF, SP, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1407,2 (ný 9. gr.) samþ. með 23:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, MS, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS.
nei:
GAK, JBjarn, MÞH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ.

7 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, JóhS, JGunn, MF, RG) greiddu ekki atkv.

26 þm. (BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GHj, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÁ, PHB, SKK, SF, SP, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1407,3 samþ. með 23:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS.
nei:
GAK, JBjarn, MÞH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, JÁ, JóhS, JGunn, LB, MF, RG) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁMM, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GHj, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÁ, SKK, SF, SP, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

10. gr., svo breytt, samþ. með 24:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS.
nei:
GAK, JBjarn, MÞH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, JÁ, JóhS, JGunn, MF, RG) greiddu ekki atkv.

23 þm. (ÁMM, BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÁ, SKK, SF, SP, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1407,4--6 samþ. með 24:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS.
nei:
GAK, JBjarn, MÞH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, JÁ, JóhS, JGunn, MF, RG) greiddu ekki atkv.

23 þm. (ÁMM, BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÁ, SKK, SF, SP, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. I--IV, svo breytt, samþ. með 24:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS.
nei:
GAK, JBjarn, MÞH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ.

10 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, JÁ, JóhS, JGunn, LB, MF, RG) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁMM, BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÁ, SKK, SF, SP, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 35:3 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JóhS, JGunn, JónK, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VS, ÞBack.
nei:
JBjarn, MÞH, ÖJ.

3 þm. (ÁRJ, JÁ, LB) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁMM, BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÁ, SKK, SF, SP, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.