2005-12-09 18:14:48# 132. lþ.#F 40.#10. fundur. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum., til 18:15:51| A gert 20 15:53
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 132. lþ.

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 333. mál (verðmiðlunargjöld). --- Þskj. 365, nál. 514.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:15]

1. gr. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LMR, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BjörgvS, GHall, GÖg, JÁ, JóhS, JBjart, MS, RG, SAÞ) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 514, (ný 2. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LMR, MÞH, MF, MÁ, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, GHall, GÖg, JÁ, JBjart, LB, MS, RG, SAÞ) fjarstaddir.

3. gr. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LMR, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BjörgvS, GHall, GÖg, JÁ, JBjart, MS, RG, SAÞ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.