2005-12-09 18:34:04# 132. lþ.#F 40.#24. fundur. Olíugjald og kílómetragjald o.fl., til 18:35:19| A gert 12 14:30
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 132. lþ.

Olíugjald og kílómetragjald o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 327. mál (sérstakt kílómetragjald). --- Þskj. 576, brtt. 556 og 595.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:34]

Brtt. 556 felld með 30:20 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, GAK, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS, ÞKG.

1 þm. (EOK) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EMS, GHall, GÖg, HHj, JÁ, JBjart, MS, MÁ, RG, SAÞ) fjarstaddir.

Brtt. 595 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, EOK, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EMS, GHall, GÖg, HHj, JBjart, MS, MÁ, RG, SAÞ) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, EOK, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EMS, GHall, GÖg, HHj, JBjart, MS, MÁ, RG, SAÞ) fjarstaddir.