2007-03-17 23:11:39# 133. lþ.#F 94.#33. fundur. Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn., til 23:12:26| A gert 21 11:48
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 133. lþ.

Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 648. mál (raforkuviðskipti). --- Þskj. 967, nál. 1177 og 1291.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:12]

Tillgr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÖrl, HHj, HjÁ, IHÓ, JÁ, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, LB, MF, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SæS, VS, ÖS.

9 þm. (BjörgvS, GAK, KolH, KHG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, EKG, EMS, GÁ, GÖg, HBl, HerdS, JóhS, JKÓ, KLM, MÞH, MÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÖrl, HHj, HjÁ, IHÓ, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, MF, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SæS, VS, ÖS.

12 þm. (ÁRJ, BjörgvS, GAK, JBjarn, JKÓ, KolH, KHG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (AKG, ÁÓÁ, EKG, EMS, GÁ, GÖg, HBl, HerdS, JóhS, KLM, LB, MÞH, MÁ, RG, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.