2006-12-08 15:18:47# 133. lþ.#F 46.#3. fundur. Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga., til 15:19:03| A gert 8 16:1
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 133. lþ.

Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 347. mál (EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 376 (með áorðn. breyt. á þskj. 507, 560).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:18]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KHG*, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÖS.

3 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

18 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, GAK, GHall, GÁ, GÖg, JÁ, JBjart, KLM, MÞH, SKK, SigurjÞ, SJS, StB, VF, ÖJ) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]