2006-12-08 18:25:59# 133. lþ.#F 46.#14. fundur. Breyting á lögum á orkusviði., til 18:30:59| A gert 21 9:32
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 133. lþ.

Breyting á lögum á orkusviði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 365. mál (eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik). --- Þskj. 397, nál. 586, brtt. 587.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:29]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KHG, LB, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÖS.

7 þm. (GAK, JBjarn, KolH, MÞH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, JBjart, KLM, MF, MÁ, SigurjÞ, VF) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:28]

Jóhann Ársælsson:


Brtt. 587,1 (ný 2. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, LB, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÖS.

7 þm. (GAK, JBjarn, KolH, MÞH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, EMS, JBjart, KF, KLM, MF, MÁ, SigurjÞ, VF) fjarstaddir.

Brtt. 587,2 (ný 3. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KHG, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (GAK, JBjarn, KolH, MÞH, SJS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, EMS, JBjart, KLM, LB, MF, SigurjÞ, VF, ÖJ) fjarstaddir.

4.--5. gr. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KHG, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (GAK, JBjarn, KolH, MÞH, SJS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, EMS, JBjart, KLM, LB, MF, SigurjÞ, VF, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.