2008-05-28 10:54:57# 135. lþ.#F 111.#5. fundur. Flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu., til 11:03:01| A gert 29 8:54
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur, 135. lþ.

Flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu, frh. 2. umr.

Stjfrv., 531. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 832, nál. 1133, brtt. 1134.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:55]

1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1134,1 (ný 2. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1134,2 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

3. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 42:8 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BjarnB, BjH, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, StB, VS, ÞSveinb.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, SJS, ÞBack.

13 þm. (ÁPÁ, ÁJ, ÁMöl, BJJ, BjörgvS, EKG, GAK, JM, KVM, KÓ, SVÓ, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:56]

Atli Gíslason:


Brtt. 1134,3 (ný 4. gr., verður 5. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

5. gr. (verður 6. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1134,4--5 (nýjar 6.--7. gr., verða 7.--8. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1134,6 (ný grein, verður 9. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

8. gr. (verður 10. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1134,7 (ný 9. gr., verður 11. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

10.--11. gr. (verða 12.--13. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1134,8--10 samþ. með 55 shlj. atkv.

12.--14. gr. (verða 14.--16. gr.), svo breyttar, samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1134,11 (15. gr. falli brott) samþ. með 54 shlj. atkv.

16. gr. (verður 17. gr.) og ákv. til brb. samþ. með 55 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, BÁ, BjarnB, BjH, BjörkG, EKG, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GÁ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SF, SJS, StB, VS, ÞBack.

14 þm. (ÁPÁ, ÁJ, ÁMöl, BJJ, BjörgvS, BBj, JóhS, JBjarn, KVM, SKK, SVÓ, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:00]

Valgerður Sverrisdóttir:


[11:01]

Gunnar Svavarsson: