2008-05-28 20:35:28# 135. lþ.#F 112.#14. fundur. Tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar., til 20:39:27| A gert 18 11:57
[prenta uppsett í dálka] 112. fundur, 135. lþ.

Tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 515. mál (aðgerðir í tengslum við kjarasamninga). --- Þskj. 816, nál. 1036, brtt. 1037.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:36]

Brtt. 1037,1 (ný fyrirsögn I. kafla) samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1037,2 (ný 1. gr.) samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjH, BjörkG, BBj, EKG, EMS, GHH, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, ISG, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, StB, VS, ÞSveinb.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, PN, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁPÁ, BJJ, BjörgvS, EBS, GMJ, GSB, GÁ, IllG, JóhS, KVM, KolH, KLM, SJS, SVÓ, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjH, BjörkG, BBj, EKG, EMS, GHH, GuðbH, GAK, GÞÞ, GÁ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, ISG, JóhS, JónG, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, StB, VS, ÞSveinb.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁPÁ, BJJ, BjörgvS, EBS, GMJ, GSB, IllG, JM, KVM, KLM, SJS, SVÓ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1037,3 (tvær nýjar greinar, verða 4.--5. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

4.--5. gr. (verða 6.--7. gr.) samþ. með 50 shlj. atkv.

6. gr. (verður 8. gr.) samþ. með 43:8 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjH, BjörkG, BBj, EKG, EMS, GHH, GuðbH, GAK, GÞÞ, GÁ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, StB, VS, ÞSveinb.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (ÁPÁ, BJJ, BjörgvS, EBS, GMJ, GSB, IllG, KVM, KLM, SJS, SVÓ, ÖS) fjarstaddir.

7. gr. (verður 9. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1037,4 (tvær nýjar greinar, verða 10.--11. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1037,5 (ný 8. gr., verður 10. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1037,6 (ný fyrirsögn) samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.