2007-12-13 16:07:50# 135. lþ.#F 43.#13. fundur. Fjarskipti., til 16:08:13| A gert 14 15:59
[prenta uppsett í dálka] 43. fundur, 135. lþ.

Fjarskipti, frh. 3. umr.

Stjfrv., 305. mál (hækkun jöfnunargjalds). --- Þskj. 377.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:08]

Frv. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁJ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, EMS, EBS, GHH, GuðbH, GSB, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, SJS, StB, TH, VS, ÞKM, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjH, BBj, EKG, GMJ, GÞÞ, GÁ, GSv, KJak, SVÓ, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.