2008-12-18 17:36:38# 136. lþ.#F 61.#3. fundur. Niðurfelling laga um kísilgúrverksmiðju við Mývatn og ráðstöfun eigna Kísilgúrsjóðs., til 17:37:13| A gert 30 11:47
[prenta uppsett í dálka] 61. fundur, 136. lþ.

Niðurfelling laga um kísilgúrverksmiðju við Mývatn og ráðstöfun eigna Kísilgúrsjóðs, frh. 3. umr.

Stjfrv., 169. mál. --- Þskj. 204.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:37]

Frv. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, EKG, EMS, EBS, EyH, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, HSH, HHj, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KLM, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

22 þm. (ÁÓÁ, ÁJ, BjörgvS, BjörkG, GAK, GÞÞ, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JBjarn, KJak, KolH, KHG, KÞJ, LB, MS, RGuðb, SJS, VS, ÞKG) fjarstaddir.