2008-12-18 17:38:15# 136. lþ.#F 61.#6. fundur. Meðferð sakamála., til 17:39:10| A gert 30 11:47
[prenta uppsett í dálka] 61. fundur, 136. lþ.

Meðferð sakamála, frh. 2. umr.

Stjfrv., 217. mál (frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara). --- Þskj. 294, nál. 367.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:38]

1. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, EyH, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, HSH, HHj, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KLM, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KJak, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, BjörgvS, GAK, GÞÞ, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, KolH, KHG, KÞJ, LB, MS, RGuðb, ÞKG) fjarstaddir.

2.--5. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, EyH, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, HSH, HHj, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KLM, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KJak, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, BjörgvS, GAK, GÞÞ, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, KolH, KHG, KÞJ, LB, MS, RGuðb, ÞKG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.