2008-12-18 18:28:20# 136. lþ.#F 62.#1. fundur. Meðferð sakamála., til 18:28:36| A gert 23 9:27
[prenta uppsett í dálka] 62. fundur, 136. lþ.

Meðferð sakamála, frh. 3. umr.

Stjfrv., 217. mál (frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara). --- Þskj. 294.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:28]

Frv. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, HSH, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JónG, KVM, KaJúl, KÓ, KÞJ, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞKG.

9 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KJak, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁJ, BjörgvS, GMJ, GAK, GÞÞ, GSv, HöskÞ, ISG, JM, KHG, KLM, MS, RGuðb, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.