Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 661, 145. löggjafarþing 91. mál: alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands).
Lög nr. 122 23. desember 2015.

Lög um breytingu á lögum um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands o.fl. (skipulag).


I. KAFLI
Breyting á lögum um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands, nr. 121/2008, með síðari breytingum.

1. gr.

     3. mgr. 1. gr. laganna orðast svo:
     Meginmarkmið með alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslands eru að styðja viðleitni stjórnvalda í þróunarlöndum til að útrýma fátækt og hungri og stuðla að sjálfbærri þróun, þ.m.t. mannréttindum, menntun, bættu heilbrigði, jafnrétti kynjanna, umhverfis- og loftslagsvernd og viðbrögðum við loftslagsbreytingum, sjálfbærri nýtingu auðlinda og bættum efnahag. Það heyrir einnig til markmiða þessara að tryggja öryggi á alþjóðavettvangi, m.a. með því að stuðla að friði og gæta hans, vinna að uppbyggingu og gæslu friðar og veita mannúðaraðstoð þar sem hennar er þörf.

2. gr.

     2. og 3. mgr. 2. gr. laganna orðast svo:
     Ráðuneytið annast alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands samkvæmt stefnu stjórnvalda um alþjóðlega þróunarsamvinnu, sbr. 5. gr.
     Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands er framkvæmd í samstarfi við alþjóðastofnanir, samstarfslönd, borgarasamtök og aðra aðila eftir því sem við á.

3. gr.

     3. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Þróunarsamvinnunefnd.
     Ráðherra skipar fulltrúa í þróunarsamvinnunefnd og varamenn þeirra til fjögurra ára í senn með eftirfarandi hætti:
 1. Formaður nefndarinnar er skipaður án tilnefningar og skal hann vera sérfróður um þróunarmál og hafa reynslu á því sviði.
 2. Hver þingflokkur sem á sæti á Alþingi skal tilnefna einn fulltrúa.
 3. Fimm fulltrúar skulu skipaðir að höfðu samráði við íslensk borgarasamtök sem starfa að alþjóðlegri þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoð.
 4. Tveir fulltrúar skulu skipaðir að höfðu samráði við samstarfsnefnd háskólastigsins.
 5. Tveir fulltrúar skulu skipaðir í samráði við aðila vinnumarkaðarins.


4. gr.

     4. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Hlutverk þróunarsamvinnunefndar.
     Þróunarsamvinnunefnd skal sinna ráðgefandi hlutverki við stefnumarkandi ákvarðanatöku um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands til lengri tíma og fylgjast með framkvæmd hennar.
     Fulltrúi ráðuneytisins skal sitja fundi nefndarinnar.
     Nefndin skal m.a. fjalla um stefnu um alþjóðlega þróunarsamvinnu og aðgerðaáætlun þar að lútandi, framlög til þróunarsamvinnu, val á samstarfslöndum, þátttöku Íslands í starfi alþjóðastofnana á sviði þróunarsamvinnu, sem og helstu skýrslur um árangur í þróunarsamvinnu.
     Nefndin fundar að lágmarki tvisvar á ári með ráðherra og upplýsir utanríkismálanefnd reglulega um störf sín.

5. gr.

     5. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Stefna stjórnvalda um alþjóðlega þróunarsamvinnu.
     Ráðherra leggur fimmta hvert ár fram tillögu til þingsályktunar á Alþingi um stefnu stjórnvalda um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands til fimm ára í senn þar sem fram koma markmið og áherslur Íslands í málaflokknum. Í aðgerðaáætlun skal kveðið nánar á um framkvæmd stefnunnar.
     Drög að tillögu til þingsályktunar skv. 1. mgr. skulu lögð fyrir þróunarsamvinnunefnd til umsagnar og skal umsögn hennar fylgja tillögunni til Alþingis.

6. gr.

     6. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Framlög til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu.
     Framlög til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu skulu greidd úr ríkissjóði eftir því sem ákveðið er í fjárlögum hvers árs.
     Í stefnu stjórnvalda um alþjóðlega þróunarsamvinnu skal tilgreina fyrirhugað hlutfall framlaga til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu af vergum þjóðartekjum og hvernig þau skulu skiptast á grundvelli stefnumiða Íslands í þróunarsamvinnu.

7. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. laganna:
 1. Í stað orðanna „Þróunarsamvinnustofnun Íslands“ í 1. málsl. 1. mgr. kemur: Ráðuneytinu.
 2. 2. málsl. 1. mgr. orðast svo: Það getur sagt upp slíkum ráðningarsamningi með þriggja mánaða uppsagnarfresti.
 3. 2. mgr. orðast svo:
 4.      Um tímabundna ráðningu sérfræðinga í störf í þágu friðar á vegum alþjóðastofnana fer samkvæmt ákvæðum laga um íslensku friðargæsluna og þátttöku hennar í alþjóðlegri friðargæslu.
 5. Í stað orðanna „Útsendir starfsmenn ríkisins í þróunarsamvinnu“ í 1. málsl. 3. mgr. kemur: Starfsmenn ríkisins við þróunarsamvinnu.


8. gr.

     2. málsl. 8. gr. laganna orðast svo: Framkvæmd stefnu stjórnvalda um alþjóðlega þróunarsamvinnu, sbr. 5. gr., skal háð reglulegu eftirliti og úttektum óháðra aðila.

9. gr.

     1. mgr. 9. gr. laganna orðast svo:
     Ráðherra gefur Alþingi skýrslu annað hvert ár um framkvæmd stefnu stjórnvalda um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands. Samtímis kynnir hann aðgerðaáætlun skv. 1. mgr. 5. gr. til tveggja ára.

10. gr.

     Á eftir 9. gr. laganna kemur ný grein, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:
Reglugerðarheimildir.
     Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara, þar á meðal reglur um framkvæmd þróunarsamvinnu Íslands, hlutverk og starfsemi þróunarsamvinnunefndar og það hlutverk sem sendiráð Íslands í samstarfslöndum á sviði þróunarmála gegna við framkvæmd þróunarsamvinnu.

11. gr.

     Í stað ákvæða til bráðabirgða I og II í lögunum koma þrjú ný ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
     
     a. (I.)
     Þrátt fyrir ákvæði laga þessara skal Þróunarsamvinnustofnun Íslands starfa áfram til 1. janúar 2016, en lögð niður frá og með þeim degi.
     
     b. (II.)
     Ráðuneytið, eða sendiráð í samstarfslöndum í alþjóðlegri þróunarsamvinnu eftir því sem við á, yfirtekur allar skuldbindingar vegna samninga, þ.m.t. ráðningarsamninga við staðarráðna starfsmenn í umdæmisskrifstofum, áætlana og annarra gerninga sem gerðir hafa verið af hálfu Þróunarsamvinnustofnunar Íslands og í gildi eru þegar stofnunin er lögð niður. Halda þeir óbreyttu gildi sínu, þ.m.t. gildistíma, þrátt fyrir lagabreytingu þessa, nema annað sé sérstaklega ákveðið eða viðeigandi ráðstafanir gerðar. Ráðuneytið yfirtekur jafnframt tímabundna ráðningarsamninga við starfsmenn sem eru við störf á aðalskrifstofu Þróunarsamvinnustofnunar Íslands og erlendis sem í gildi eru þegar stofnunin er lögð niður.
     
     c. (III.)
     Ráðherra skal bjóða fastráðnum starfsmönnum Þróunarsamvinnustofnunar Íslands við störf á aðalskrifstofu og í umdæmisskrifstofum sem eru í ráðningarsambandi við stofnunina við gildistöku laga þessara störf í ráðuneytinu frá þeim tíma er stofnunin er lögð niður. Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum, gilda um starfsmennina og störfin að undanskildu ákvæði 7. gr.

II. KAFLI
Breyting á lögum um íslensku friðargæsluna og þátttöku hennar í alþjóðlegri friðargæslu, nr. 73/2007, með síðari breytingum.

12. gr.

     2. mgr. 1. gr. laganna orðast svo:
     Til friðargæsluverkefna heyra m.a. eftirfarandi aðgerðir:
 1. Verkefni sem lúta að því að tryggja öryggi, frið og stöðugleika á alþjóðavettvangi.
 2. Verkefni sem stuðla að endurreisn og uppbyggingu stjórnmála- og efnahagslífs í þeim tilgangi að koma á varanlegum friði.
 3. Verkefni sem stuðla að uppbyggingu innviða samfélags að loknum ófriði og er ætlað að efla mannréttindi, jafnrétti og lýðræði og bæta stjórnarfar.
 4. Þátttaka í fyrirbyggjandi verkefnum sem miða að því að hindra að ófriður brjótist út á svæðum þar sem óstöðugleiki ríkir.
 5. Verkefni sem stuðla að fyrirbyggjandi aðgerðum og viðbrögðum vegna hamfara og aðstoð við þolendur þeirra.
 6. Verkefni sem stuðla að öryggi, velferð, endurhæfingu, endurreisn, vernd almennra borgara og útvegun brýnustu nauðsynja á meðan neyðarástand varir.


13. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

14. gr.

Breyting á öðrum lögum.
     Við niðurlagningu Þróunarsamvinnustofnunar Íslands 1. janúar 2016 verður eftirfarandi breyting á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003: Orðin „eða eru starfsmenn Þróunarsamvinnustofnunar Íslands“ í 3. málsl. 2. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. laganna falla brott.

Samþykkt á Alþingi 18. desember 2015.