Ferill 682. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Microsoft Word.Þingskjal 1110  —  682. mál.Tillaga til þingsályktunar

um staðfestingu ákvörðunar sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 293/2015
um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn.

(Lögð fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015–2016.)
    Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 293/2015, frá 30. október 2015, um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn frá 2. maí 1992, og fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil og tilheyrandi skýrslur tiltekinna teg­unda fyrirtækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE.

Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.

1. Inngangur.
    Með þingsályktunartillögu þessari er leitað heimildar Alþingis til staðfestingar á ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 293/2015, frá 30. október 2015, um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn frá 2. maí 1992, og til að fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil og tilheyrandi skýrslur tiltekinna teg­unda fyrirtækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE.
    Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB kveður einkum á um ársreikninga og samstæðureikninga félaga af tiltekinni gerð.
    Í tillögu þessari er gerð grein fyrir efni gerðarinnar sem um ræðir, en hún felur ekki í sér breytingar á þeim meginreglum sem í EES-samningnum felast. Ákvörðun sam­eigin­legu EES- nefndarinnar sem hér um ræðir er fylgiskjal með tillögu þessari ásamt gerðinni sjálfri.

2. Um stjórnskipulegan fyrirvara.
    Samkvæmt EES-samningnum skuldbinda ákvarðanir sam­eigin­legu EES-nefndarinnar aðildarríkin að þjóðarétti um leið og þær hafa verið teknar, nema eitthvert þeirra beiti heimild í 103. gr. EES-samningsins til að setja fyrirvara um að ákvörðun geti ekki orðið bindandi strax vegna stjórnskipulegra skilyrða heima fyrir. Viðkomandi aðildarríki hefur þá sex mánaða frest frá töku ákvörðunar í sam­eigin­legu nefndinni til að aflétta fyrirvaranum.
    Að því er Ísland varðar hefur stjórnskipulegur fyrirvari almennt einungis verið settur þegar innleiðing ákvörðunar kallar á lagabreytingar hér landi, en í því tilviki leiðir af 21. gr. stjórnarskrárinnar að afla ber samþykkis Alþingis áður en ákvörðun er staðfest. Slíkt samþykki getur Alþingi alltaf veitt samhliða viðeigandi lagabreytingu, en jafnframt getur Alþingi heimilað stjórnvöldum að skuldbinda sig að þjóðarétti með þingsályktun áður en landsréttinum er með lögum breytt til samræmis við viðkomandi ákvörðun.
    Áðurnefnd 21. gr. stjórnarskrárinnar tekur til gerðar þjóðréttarsamninga en hún á augljóslega einnig við um þau tilvik þegar breytingar eru gerðar á slíkum samningum. Samkvæmt ákvæðinu er samþykki Alþingis áskilið ef samningur felur í sér afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef hann horfir til breytinga á stjórnarhögum ríkisins. Síðarnefnda atriðið hefur verið túlkað svo að samþykki Alþingis sé áskilið ef gerð þjóðréttarsamnings kallar á lagabreytingar hér á landi.
    Umrædd ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar felur í sér breytingu á EES-samningnum en þar sem hún kallar á lagabreytingar hér á landi var hún tekin með stjórnskipulegum fyrirvara. Í samræmi við það sem að framan segir og 7. mgr. 45. gr. laga nr. 55/1991, um þingsköp Alþingis, sem kveður á um að stjórnskipulegum fyrirvara skv. 103. gr. samningsins um Evrópska efnahagssvæðið beri að aflétta með þingsályktun, er óskað eftir samþykki Alþingis fyrir þeirri breytingu á EES-samningnum sem í ákvörðuninni felst.

3. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil og tilheyrandi skýrslur tiltekinna teg­unda fyrirtækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE.
    Tilskipunin fjallar um ársreikninga félaga af tiltekinni gerð og fellir úr gildi ársreikningatilskipun ESB til margra ára 78/660/EBE. Einnig tekur nýja tilskipunin til reglna um samstæðureikninga sem áður var að finna í tilskipun ESB 86/349/EBE. Er því komin ein tilskipun sem fjallar um ársreikninga og samstæðureikninga félaga af tiltekinni gerð. Markmiðið með tilskipuninni er m.a. að draga úr umsýslukostnaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja, bæta við­skipta­um­hverfi fyrirtækja og auka gæði og samanburðarhæfni birtra upplýsinga.

4. Lagabreytingar og hugsanleg áhrif hér á landi.
    Innleiðing reglugerðarinnar hér á landi kallar á breytingar á lögum nr. 3/2006, um ársreikninga. Iðnaðar- og við­skipta­ráðherra hefur lagt fram frumvarp til breytinga á framangreindum lögum á yfirstandandi þingi.

Fylgiskjal I.


ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 293/2015

frá 30. október 2015

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn


SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)         Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil og tilheyrandi skýrslur tiltekinna teg­unda fyrirtækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE ( 1 ) .
2)         Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2013/34/ESB falla úr gildi fjórða tilskipun ráðsins 78/660/EBE ( 2 ) og sjöunda tilskipun ráðsins 83/349/EBE ( 3 ), en þær gerðir hafa verið felldar inn í EES-samninginn og ber því að fella þær úr EES-samningnum.
3)         XXII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði XXII. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir:

1.         Eftirfarandi bætist við í lið 10f (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB):

        „eins og henni var breytt með:

        –              32013 L 0034: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 (Stjtíð. ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19).“

2.         Eftirfarandi bætist við á eftir lið 10h (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/17/ESB):

        „10i.     32013 L 0034: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil og tilheyrandi skýrslur tiltekinna teg­unda fyrirtækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE (Stjtíð. ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19).

                    Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

        a)         Þegar innlendum gjaldmiði er skipt í evrur, að því er varðar Ísland og Noreg, skal nota það gengi sem seðlabanki, sem er ábyrgur fyrir innlenda gjaldmiðlinum, birtir.

        b)         Eftirfarandi bætist við í I. viðauka:

                    „–     Ísland:

                            hlutafélag, einkahlutafélag,

                    –         Liechtenstein:

                            die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditaktiengesellschaft,

                    –         Noregur:

                            aksjeselskap, almennaksjeselskap.“

        c)         Eftirfarandi bætist við í II. viðauka:

                    „–     Ísland:

                            sameignarfélag, samlagsfélag,

                    –         Liechtenstein:

                            die Kollektivgesellschaft, die Kommanditgesellschaft,

                    –         Noregur:

                            partrederi, ansvarlig selskap, kommandittselskap.““

3.         Texti 4. liðar (fjórða tilskipun ráðsins 78/660/EBE) og 6. liðar (sjöunda tilskipun ráðsins 83/349/EBE) falli brott.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2013/34/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins hafi borist ( * ).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 30. október 2015.
Fyrir hönd sam­eigin­legu EES-nefndarinnar
Oda Sletnes
formaður.
Fylgiskjal II.


Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil og tilheyrandi skýrslur
tiltekinna teg­unda fyrirtækja, um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og niðurfellingu
tilskipana ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE.


www.althingi.is/altext/pdf/145/fylgiskjol/s1110-f_II.pdf

Neðanmálsgrein: 1
(1)    Stjtíð. ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19.
Neðanmálsgrein: 2
(2)    Stjtíð. EB L 222, 14.8.1978, bls. 11.
Neðanmálsgrein: 3
(3)    Stjtíð. EB L 193, 18.7.1983, bls. 1.
Neðanmálsgrein: 4
(*)    Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.