Atkvæði þingmanns: Gunnlaugur Stefánsson


Atkvæðaskrá

Áhugamannahnefaleikar

39. mál
05.02.2002 13:55 Brtt. 727 1 nei
05.02.2002 13:57 Brtt. 435 1
05.02.2002 13:58 Þskj. 39 1. gr., svo breytt,
05.02.2002 13:59 Brtt. 435 2 (ný 2. gr.)
05.02.2002 13:59 Brtt. 727 2
05.02.2002 13:59 Brtt. 435 3
05.02.2002 14:00 Þskj. 39 3. gr., svo breytt,
05.02.2002 14:01 Þskj. 39 4. gr.
05.02.2002 14:01 Brtt. 435 4 (ný fyrirsögn)
05.02.2002 14:01 Frv. vísað til 3. umr. 39
11.02.2002 16:04 Brtt. 772 1 nei
11.02.2002 16:04 Frv. 748

Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs

43. mál
13.02.2002 13:35 Till. vísað til síðari umr. 43

Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði

54. mál
13.02.2002 13:35 Till. vísað til síðari umr. 54

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

57. mál
04.02.2002 15:29 Till. vísað til síðari umr. 57

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður) 112. mál
13.02.2002 13:35 Frv. vísað til 2. umr. 112

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda) 119. mál
11.02.2002 16:06 Frv. vísað til 2. umr. 119

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

120. mál
11.02.2002 16:08 Till. vísað til síðari umr. 120
11.02.2002 16:09 Till. vísað 120

Barnalög

(faðernismál) 125. mál
11.02.2002 16:06 Frv. vísað til 2. umr. 125 fjarverandi

Áfengislög

(viðvörunarmerki á umbúðir) 126. mál
11.02.2002 16:07 Frv. vísað til 2. umr. 126

Verslun með áfengi og tóbak

(smásöluverslun með áfengi) 135. mál
05.02.2002 14:02 Frv. vísað til 2. umr. 135

Iðnaðarlög

(iðnráð) 137. mál
04.02.2002 15:26 Brtt. 429 1 (ný 1. gr.)
04.02.2002 15:26 Brtt. 429 2 (ný 2. gr.)
04.02.2002 15:27 Brtt. 429 3 (ný 3. gr.)
04.02.2002 15:27 Frv. vísað til 3. umr. 137
11.02.2002 15:57 Frv. 734

Umferðarlög

(hægri beygja á móti rauðu ljósi) 140. mál
06.02.2002 13:55 Frv. vísað til 2. umr. 140

Áfallahjálp innan sveitarfélaga

141. mál
04.02.2002 15:29 Till. vísað til síðari umr. 141

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum) 185. mál
11.02.2002 15:58 Þskj. 192 1. gr.
11.02.2002 15:59 Þskj. 192 2.–3. gr.
11.02.2002 15:59 Frv. vísað til 3. umr. 192

Samningsbundnir gerðardómar

(fullnusta erlendra gerðardóma) 203. mál
11.02.2002 16:00 Þskj. 228 1. gr.
11.02.2002 16:00 Þskj. 228 2.–4. gr.
11.02.2002 16:00 Frv. vísað til 3. umr. 228

Flutningur jarðefnaeldsneytis eftir Reykjanesbraut og Grindavíkurvegi

232. mál
06.02.2002 13:56 Till. vísað til síðari umr. 259

Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna

239. mál
04.02.2002 15:30 Till. vísað til síðari umr. 266

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

266. mál
06.02.2002 13:53 Till. vísað til síðari umr. 311

Endurreisn íslensks skipaiðnaðar

306. mál
13.02.2002 13:36 Till. vísað til síðari umr. 380

Getraunir

(reikningsár) 314. mál
11.02.2002 16:00 Þskj. 390 1. gr.
11.02.2002 16:00 Þskj. 390 2. gr.
11.02.2002 16:01 Frv. vísað til 3. umr. 390

Unglingamóttaka og getnaðarvarnir

317. mál
04.02.2002 15:28 Till. vísað til síðari umr. 393

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)

321. mál
04.02.2002 15:30 Tillgr. 406
04.02.2002 15:30 Till. 406

Eldi nytjastofna sjávar

333. mál
06.02.2002 13:53 Frv. vísað til 2. umr. 424

Átraskanir

337. mál
06.02.2002 13:54 Till. vísað til síðari umr. 436

Vistvænt eldsneyti á Íslandi

343. mál
13.02.2002 13:36 Till. vísað til síðari umr. 459

Geislavarnir

(heildarlög) 344. mál
04.02.2002 15:27 Frv. vísað til 2. umr. 460

Almannatryggingar o.fl.

(tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.) 359. mál
04.02.2002 15:28 Frv. vísað til 2. umr. 510

Verðbréfaviðskipti

(innherjaviðskipti) 363. mál
13.02.2002 13:33 Frv. vísað til 2. umr. 527

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.) 371. mál
06.02.2002 13:51 Frv. vísað til 2. umr. 573

Kirkju- og manntalsbækur

(kostnaður) 372. mál
06.02.2002 13:51 Frv. vísað til 2. umr. 574

Hafnalög

(heildarlög) 386. mál
11.02.2002 16:01 Frv. vísað til 2. umr. 640

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga) 387. mál
07.02.2002 13:36 Brtt. 736 fjarverandi
07.02.2002 13:36 Þskj. 641 2. gr. fjarverandi
07.02.2002 13:36 Frv. vísað til 3. umr. 641 fjarverandi
07.02.2002 13:38 Afbrigði 26696 fjarverandi
07.02.2002 13:39 Frv. 641 með áorðn breyt á þskj. 736 fjarverandi

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

389. mál
06.02.2002 13:54 Till. vísað til síðari umr. 645

Alþjóðasamningar um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi

406. mál
04.02.2002 15:31 Till. vísað til síðari umr. 663

Afnám gjalds á menn utan trúfélaga

417. mál
11.02.2002 16:07 Frv. vísað til 2. umr. 676

Almenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns (hryðjuverk)

427. mál
06.02.2002 13:52 Frv. vísað til 2. umr. 687

Kirkjubyggingasjóður

428. mál
06.02.2002 13:52 Frv. vísað til 2. umr. 688

Endurskoðun á reglum um innheimtu virðisaukaskatts

430. mál
11.02.2002 16:10 Till. vísað til síðari umr. 691

Útlendingar

(heildarlög) 433. mál
06.02.2002 13:50 Frv. vísað til 2. umr. 698

Einkaleyfi

(frestir, umboðsmaður o.fl.) 453. mál
13.02.2002 13:33 Frv. vísað til 2. umr. 723

Rafeyrisfyrirtæki

(EES-reglur) 454. mál
13.02.2002 13:34 Frv. vísað til 2. umr. 724

Flutningur verkefna frá stjórnsýslustofnunum til sýslumannsembætta á landsbyggðinni

488. mál
13.02.2002 13:37 Till. vísað til síðari umr. 773

Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta

(EES-reglur) 489. mál
13.02.2002 13:34 Frv. vísað til 2. umr. 774

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 62
Fjöldi nei-atkvæða: 2
Fjarverandi: 6