Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


[Lög um lánasýslu ríkisins]1)

1990 nr. 43 16. maí


    1)L. 138/2007, 10. gr.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 22. maí 1990. Breytt með: L. 83/1997 (tóku gildi 6. júní 1997). L. 138/2007 (tóku gildi 1. jan. 2008). L. 126/2011 (tóku gildi 30. sept. 2011). L. 91/2019 (tóku gildi 1. jan. 2020 nema 133. gr. sem tók gildi 16. júlí 2019).

Ef í lögum þessum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við fjármála- og efnahagsráðherra eða fjármála- og efnahagsráðuneyti sem fer með lög þessi. Upplýsingar um málefnasvið ráðuneyta skv. forsetaúrskurði er að finna hér.

1. gr.
[[Ráðherra] 1) fer með lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana innan lands og utan, útgáfu og sölu ríkisskuldabréfa á innlendum markaði og aðra skuldaumsýslu fyrir ríkissjóð, svo og endurlán lánsfjár, ríkisábyrgðir og Ríkisábyrgðasjóð.] 2)
    1)L. 126/2011, 139. gr. 2)L. 138/2007, 1. gr.
2. gr.
[Lánasýsla ríkisins skal stefna] 1) að eftirfarandi meginmarkmiðum:
    1. Halda erlendum og innlendum vaxta- og fjármagnskostnaði ríkisins í lágmarki.
    2. Dreifa gengis-, vaxta- og verðlagsáhættu vegna skulda ríkisins á sem hagkvæmastan hátt.
    3. Draga úr áhættu ríkissjóðs vegna ábyrgða og endurlána.
    4. Efla markað fyrir ríkisverðbréf á innlendum fjármagnsmarkaði með kynningu og þjónustu.
    5. Efla lánstraust íslenska ríkisins á erlendum lánsfjármörkuðum og bæta þannig lánskjör þjóðarinnar erlendis.
    1)L. 138/2007, 2. gr.
[3. gr.]1)
[Ráðherra] 2) semur fyrir hönd ríkissjóðs um lán, endurlánar fé og veitir ábyrgðir … 3) innan heimilda sem Alþingi veitir hverju sinni.
[Ráðherra] 2) er heimilt í nafni ríkissjóðs að taka lán og endurlána fé í stað sjálfskuldarábyrgðar ríkissjóðs skv. 1. mgr., að hluta eða öllu leyti, enda sé það fyrirkomulag tryggara fyrir ríkissjóð.
    1)L. 138/2007, 3. gr. 2)L. 126/2011, 139. gr. 3)L. 138/2007, 4. gr.
[4. gr.]1)
[Ráðherra] 2) fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að endurfjármagna innlendar og erlendar skuldir fyrir gjalddaga þegar hagstæðari kjör bjóðast. Einnig er [ráðherra] 2) heimilt að taka fyrir hönd ríkissjóðs erlend skammtímalán til endurgreiðslu áður tekinna erlendra skammtímalána eða breyta sömu skammtímaskuldum í föst lán.
[Ráðherra] 2) er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að selja ríkisvíxla á innlendum markaði til endurgreiðslu áður útgefinna ríkisvíxla og til að bæta stöðu ríkissjóðs á aðalviðskiptareikningi hans í Seðlabankanum.
Enn fremur er [ráðherra] 2) fyrir hönd ríkissjóðs heimilt að breyta gjaldmiðlum og/eða vaxtakjörum á erlendum lánum með sérstökum samningum, enda felist ekki nýjar lántökur í slíkum breytingum.
[Ráðherra] 2) skal árlega upplýsa Alþingi um notkun þessara heimilda.
Heimilt er að kveða nánar á um ákvæði þessarar greinar í reglugerð.
    1)L. 138/2007, 3. gr. 2)L. 126/2011, 139. gr.
[5. gr.]1)
[Ráðherra] 2) skal hafa eftirlit með lántökum aðila sem ríkisábyrgðar njóta á skuldbindingum sínum og vera ráðgefandi um skuldstýringu þeirra.
Skylt er þeim aðilum, er hyggjast taka lán erlendis og ríkisábyrgðar njóta á erlendum skuldbindingum, að kynna þau áform sín fyrir [ráðherra] 2) og leita eftir fyrir fram samþykki á þeim kjörum og skilmálum sem þeir hyggjast semja um.
    1)L. 138/2007, 3. gr. 2)L. 126/2011, 139. gr.
[6. gr.]1)
Heimilt er að [fela þar til bærum opinberum aðila, einum eða fleiri, að annast] 2) framkvæmd … 3) lánamála, ríkisábyrgða- og endurlánamála, svo og önnur verkefni sem [[ráðherra] 4) fer með samkvæmt lögum þessum] 3) eftir því sem hagkvæmt þykir.
    1)L. 138/2007, 3. gr. 2)L. 91/2019, 133. gr. 3)L. 138/2007, 7. gr. 4)L. 126/2011, 139. gr.
[7. gr.]1)
Nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara … 2) má setja með reglugerð. 3)
    1)L. 138/2007, 3. gr. 2)L. 138/2007, 8. gr. 3)Rg. 237/1998.
[8. gr.]1)
Lög þessi öðlast þegar gildi.
    1)L. 138/2007, 3. gr.
[Ákvæði til bráðabirgða.
[Ráðherra] 1) tekur við almennum réttindum og skyldum Lánasýslu ríkisins og við samningum við þriðja aðila eftir því sem við getur átt samkvæmt ákvæðum laga þessara.] 2)
    1)L. 126/2011, 139. gr. 2)L. 138/2007, 9. gr.