Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um ættleiðingarstyrki

2006 nr. 152 15. desember


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 1. janúar 2007. Breytt með: L. 162/2010 (tóku gildi 1. jan. 2011). L. 126/2011 (tóku gildi 30. sept. 2011).

Ef í lögum þessum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við félags- og vinnumarkaðsráðherra eða félags- og vinnumarkaðsráðuneyti sem fer með lög þessi. Upplýsingar um málefnasvið ráðuneyta skv. forsetaúrskurði er að finna hér.

I. kafli. Almenn ákvæði.
1. gr. Gildissvið.
Lög þessi taka til fjárstyrkja úr ríkissjóði til kjörforeldra sem ættleitt hafa erlent barn eða börn í samræmi við lög um ættleiðingar. Lög þessi taka ekki til alþjóðlegra fjölskylduættleiðinga.

II. kafli. Stjórnsýsla.
2. gr. Yfirstjórn.
[Ráðherra] 1) fer með yfirstjórn ættleiðingarstyrkja samkvæmt lögum þessum.
    1)L. 126/2011, 442. gr.
3. gr. Framkvæmdaraðili.
[Ráðherra] 1) ákveður með reglugerð hvaða aðila hann felur framkvæmd laga þessara.
Kostnaður vegna ættleiðingarstyrkja í lögum þessum greiðist úr ríkissjóði samkvæmt fjárlögum hverju sinni.
    1)L. 162/2010, 34. gr.
4. gr. Kæruheimild.
Ákvörðun um synjun ættleiðingarstyrks og leiðréttingu á greiðslum skv. 8. gr. er heimilt að kæra til [ráðherra]. 1) Um kæru gilda ákvæði VII. kafla stjórnsýslulaga, nr. 37/1993.
    1)L. 162/2010, 34. gr.

III. kafli. Greiðsla ættleiðingarstyrks.
5. gr. Greiðsla og skilyrði styrks.
Ættleiðingarstyrkur er eingreiðsla sem er greidd út samkvæmt umsókn kjörforeldra þegar erlend ættleiðing hefur verið staðfest hér á landi eða ættleiðingarleyfi hefur verið gefið út hér í samræmi við ákvæði laga um ættleiðingar.
Kjörforeldrar sem hafa fengið útgefið forsamþykki í samræmi við lög um ættleiðingar eiga einir rétt á ættleiðingarstyrk. Þessi réttur er ekki framseljanlegur.
6. gr. Umsókn um styrk.
Kjörforeldrar skulu sækja um ættleiðingarstyrk á þar til gerðum eyðublöðum. Sækja skal um styrk innan sex mánaða frá því að erlend ættleiðing er staðfest hér á landi eða ættleiðingarleyfi gefið út hér í samræmi við lög um ættleiðingar. Réttur til ættleiðingarstyrks fellur niður að þessum tíma liðnum.
Ákveða skal með reglugerð sem [ráðherra] 1) setur hvaða gögn skuli fylgja með umsókn um ættleiðingarstyrk.
    1)L. 162/2010, 34. gr.
7. gr. Fjárhæð styrks.
Fjárhæð ættleiðingarstyrks nemur 480.000 kr. Fjárhæð styrksins skal endurskoðuð í tengslum við afgreiðslu fjárlaga á tveggja ára fresti. [Ráðherra] 1) setur í reglugerð 2) ákvæði um endurskoðaða fjárhæð styrksins.
Ef kjörforeldrar hafa ættleitt fleiri en eitt barn samtímis er veittur styrkur vegna hvers barns umfram eitt sem nemur 20% af fjárhæð skv. 1. mgr.
    1)L. 162/2010, 34. gr. 2)Rg. 950/2007, sbr. 1198/2008 og 1656/2021.
8. gr. Leiðrétting á greiðslum.
Hafi styrkþegi ranglega fengið ættleiðingarstyrk skal hann endurgreiða þá fjárhæð sem ofgreidd var.

IV. kafli. Ýmis ákvæði.
9. gr. Reglugerð.
[Ráðherra] 1) setur reglugerð 2) um nánari framkvæmd laga þessara.
    1)L. 162/2010, 34. gr. 2)Rg. 950/2007, sbr. 1198/2008.
10. gr. Gildistaka.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2007.
Rétt til styrks samkvæmt lögum þessum eiga kjörforeldrar barna sem ættleidd eru eftir gildistöku laganna.