1996-12-17 13:45:27# 121. lþ.#F 46.#2. fundur. Vörugjald., til 13:50:08| A gert 17 14:53
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur

Vörugjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 142. mál (gjaldflokkar, lækkun gjalda). --- Þskj. 157, nál. 236, brtt. 237.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:46]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JónK, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VH, ÞorstP, ÖS.

5 þm. (KHG, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, GMS, HjálmJ, HG, IP, JBH, KÁ, RA, SighB, StG, TIO, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:45]

Ágúst Einarsson:


2.--3. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VH, ÞorstP, ÖS.

9 þm. (BH, GL, GGuðbj, KHG, KH, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, GMS, HjálmJ, HG, IP, JBH, KÁ, RA, SighB, StG, TIO, VE) fjarstaddir.

Brtt. 237,1 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VH, ÞorstP, ÖS.

9 þm. (BH, GL, GGuðbj, KHG, KH, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, GMS, HjálmJ, HG, IP, JBH, KÁ, RA, SighB, StG, TIO, VE) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VH, ÞorstP, ÖS.

9 þm. (BH, GL, GGuðbj, KHG, KH, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, GMS, HjálmJ, HG, IP, JBH, KÁ, RA, SighB, StG, TIO, VE) fjarstaddir.

Brtt. 237,2 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VH, ÞorstP, ÖS.

9 þm. (BH, GL, GGuðbj, KHG, KH, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, GMS, HjálmJ, HG, IP, JBH, KÁ, RA, SighB, StG, TIO, VE) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VH, ÞorstP, ÖS.

9 þm. (BH, GL, GGuðbj, KHG, KH, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, GMS, HjálmJ, HG, IP, JBH, KÁ, RA, SighB, StG, TIO, VE) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VH, ÞorstP.

8 þm. (BH, GL, KHG, KH, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, DO, EgJ, GGuðbj, GMS, HjálmJ, HG, IP, JBH, KÁ, RA, SighB, StG, TIO, VE, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.