1998-05-28 09:34:27# 122. lþ.#F 135.#1. fundur. Þjóðlendur., til 09:38:19| A gert 29 11:31
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Þjóðlendur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 367. mál. --- Þskj. 1396.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[09:38]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JóhS, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÖJ.

1 þm. (GÞÞ) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁE, ÁJ, BH, EOK, GB, GÁS, GGuðbj, HG, JónK, KHG, KH, LB, MF, ÓE, PHB, SP, SJS, VE, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[09:35]

Svanfríður Jónasdóttir:


[09:36]

Bryndís Hlöðversdóttir:


[09:37]

Guðný Guðbjörnsdóttir:


[09:38]

Forseti (Ragnar Arnalds):