1998-05-28 09:38:24# 122. lþ.#F 135.#2. fundur. Húsnæðismál., til 09:55:47| A gert 29 11:31
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Húsnæðismál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 507. mál. --- Þskj. 1409, brtt. 1410 og 1413.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[09:41]

Brtt. 1410,1 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, PP, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

13 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁE, ÁJ, EOK, GB, GÁS, HG, JónK, KHG, KH, LB, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, SP, SJS, VE, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[09:40]

Ögmundur Jónasson:


[09:41]

Forseti (Ragnar Arnalds):


Brtt. 1413,1 felld með 33:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

16 þm. (ÁE, EOK, GB, GÁS, HG, JónK, KHG, KH, LB, MF, ÓE, PHB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[09:41]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[09:42]

Ögmundur Jónasson:


[09:43]

Rannveig Guðmundsdóttir:


Brtt. 1410,2 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

14 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁE, EOK, GB, GÁS, HG, JónK, KHG, KH, LB, MF, ÓE, PHB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1413,2 felld með 33:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

16 þm. (ÁE, EOK, GB, GÁS, HG, JónK, KHG, KH, LB, MF, ÓE, PHB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[09:45]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[09:46]

Ögmundur Jónasson:


Frv., svo breytt, samþ. með 33:15 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, KF, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, KB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÓI, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.
nei:
ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ, RA.

15 þm. (ÁE, EOK, GB, GÁS, HG, JónK, KHG, KH, LB, PHB, SP, SJS, VE, ÖS, ÓE) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[09:49]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[09:50]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[09:52]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson):


[09:53]

Ögmundur Jónasson: