1998-12-04 14:47:45# 123. lþ.#F 33.#7. fundur. Leiklistarlög., til 14:53:07| A gert 4 15:46
[prenta uppsett í dálka] 33. fundur, 123. lþ.

Leiklistarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 146. mál (heildarlög). --- Þskj. 146, nál. 327 og 347, brtt. 328 og 348.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:48]

1. gr. samþ. með 36 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 35 shlj. atkv.

Brtt. 328 samþ. með 40 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

7.--15. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 348 felld með 24:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KJB, KH, LB, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞHS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, EgJ, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjálmJ, JónK, JHall, KÁ, KPál, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

22 þm. (BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GÁS, GMS, HjÁ, IP, ÍGP, LMR, MS, MF, ÓE, PP, SF, SvG, VE, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:49]

Svanfríður Jónasdóttir:


16. gr. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, EgJ, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjálmJ, JónK, JHall, KHG, KÁ, KPál, ÓÖH, PHB, RA, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, KJB, KH, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ) greiddu ekki atkv.

23 þm. (BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GÁS, GMS, HjÁ, IP, ÍGP, LMR, MS, MF, ÓE, PP, SF, SvG, VE, ÞHS, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

17.--20. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 39 shlj. atkv.