2002-02-26 13:56:24# 127. lþ.#F 82.#1. fundur. Póstþjónusta., til 14:07:52| A gert 27 8:19
[prenta uppsett í dálka] 82. fundur, 127. lþ.

Póstþjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 168. mál (heildarlög). --- Þskj. 169, nál. 805 og 831, brtt. 806 og 862.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:57]

Brtt. 806,1 samþ. með 46 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 862,1 felld með 39:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

16 þm. (ArnbS, EOK, GHH, GÖ, HGJ, JÁ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:58]

Jón Bjarnason:


Brtt. 806,2 samþ. með 46 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

5. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 862,2 felld með 41:7 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH, ÖJ.
nei:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack*, ÖS.

15 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

Brtt. 806,3 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:01]

Jón Bjarnason:


6. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HBl, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

7.--26. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

7 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJóh, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

Brtt. 806,4 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

27. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

Brtt. 806,5 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SJS*, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (ÁSJ, JB, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JÁ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

28. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

29.--30. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

Brtt. 806,6 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, ÍGP, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

Brtt. 806,31. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

Brtt. 806,7 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

32. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

33.--46. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁMM, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

Brtt. 806,8 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

47. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB, ÖS) fjarstaddir.

48. --53. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÁ, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

Brtt. 806,9 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB, ÖS) fjarstaddir.

54. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KF, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB, ÖS) fjarstaddir.

Viðauki samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (ÁSJ, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KolH, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (SJS) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, BBj, GHH, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, KVM, KHG, LMR, MS, MF, ÓÖH, SP, StB) fjarstaddir.