2002-04-29 14:51:54# 127. lþ.#F 132.#5. fundur. Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl., til 14:54:40| A gert 30 8:21
[prenta uppsett í dálka] 132. fundur, 127. lþ.

Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 385. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1024, frhnál. 1037, brtt. 1038 og 1328.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:52]

Brtt. 1038,1 samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (JB, KolH, SJóh, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁSJ, BBj, DO, EKG, EMS, GÁS, LMR, ÓÖH) fjarstaddir.

Brtt. 1328,1 samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JB, KolH, SJóh, SJS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁSJ, BBj, DO, EKG, EMS, GÁS, LMR, ÓÖH, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 1328,2 samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁSJ, BBj, DO, EKG, EMS, GÁS, GÖ, LMR, ÓÖH) fjarstaddir.

Brtt. 1038,2 samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁSJ, BBj, DO, EKG, EMS, GÁS, JóhS, LMR, ÓÖH) fjarstaddir.

Brtt. 1328,3 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁSJ, BBj, DO, EKG, EMS, GÁS, LMR, ÓÖH) fjarstaddir.

Brtt. 1328,4 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁSJ, BBj, DO, EKG, EMS, GÁS, LMR, ÓÖH) fjarstaddir.

Brtt. 1038,3 samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁSJ, BBj, DO, EKG, EMS, GÁS, LMR, ÓÖH, PHB, RG) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁSJ, BBj, EKG, EMS, GÁS, LMR, ÓÖH) fjarstaddir.